اهمیت‌ استراتژیک فرودگاه کابل و پایگاه‌های هوایی افغانستان

چندین فرودگاه بین‌المللی و پایگاه نظامی استراتژیک در افغانستان چندین دهه جولانگاه رقابت قدرت‌های خارجی از سویی و عامل ارتباطی این کشور محصور در خشکی از سوی دیگر بوده‌اند.

04.07.2021