ناکامی کشورهای اروپایی در مبارزه با پاندمی کرونا

اقدامات انجام شده برای مقابله با موج دوم پاندمی کووید-19 در بسیاری از کشورهای اروپایی ناکافی بوده و تعداد روزانه ابتلا در مقایسه با موج اول در این قاره به سطح بسیار بالایی رسیده است

27.10.2020