آمار سیاه خشونت علیه زنان در آمریکا

آمریکا در میان 10 کشور نخست در لیست کشورهای پرخطر از نظر تجاوز جنسی به زنان قرار دارد.

08.10.2020