واکسن تورکوواک در 20 ماه به مرحله تولید انبوه رسید

موثر و قابل اطمینان بودن آن طی داده‌های علمی در روند تزریق آزمایشی آن بر روی داوطلبان به ثبت رسید.

23.12.2021