رشد 7.4 درصدی اقتصاد ترکیه

اقتصاد ترکیه در سه ماهه سوم سال 2021 شاهد رشد 7.4 درصدی بوده است.

30.11.2021