صفحه اصلی > فرهنگی و هنری

فرهنگی و هنری دیگر اخبار

دنیزلی در منطقه اژه ترکیه با مراکز گردشگری چون بهشت سفید و دروازه جهنم از مناطقی است که مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی است.