ترکیه, خاورمیانه

تماس تلفنی روسای ستاد کل ارتش‌ ترکیه و عراق

روسای ستاد کل ارتش‌ ترکیه و عراق پیرامون آخرین تحولات منطقه تلفنی گفت‌وگو کردند.

01.12.2021