ترکیه, اقتصادی

نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی رشد اقتصاد ترکیه در سال 2021 را بازبینی کردند

انتظار می رود ترکیه با نرخ رشد خود در سال 2021 در رتبه اول کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و رتبه سوم کشورهای گروه 20 پس از هند و چین جای بگیرد

14.10.2021