افغانستان

چهار نیروی امنیتی در حمله طالبان در ارزگان افغانستان کشته شدند

والی ارزگان افغانستان از کشته شدن 4 نیروی امنیتی در حمله گروه طالبان در شهر ترینکوت مرکز این ولایت خبر داد.

09.05.2021