افغانستان

چهار نفر در زندان پلچرخی کابل کشته شدند

چهار تن از محکومان زندان پلچرخی کابل پایتخت افغانستان در درگیری با پلیس جان خود را از دست دادند.

14.05.2019