ترکیه, افغانستان

ترکیه به پرورشگاه سرپل افغانستان کمک کرد

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در ادامه کمک‌‌‌های بشردوستانه خود برای پرورشگاه ولایت سرپل افغانستان تجهیزات لازم را فراهم کرد.

20.09.2020