افغانستان

انفجار مرگبار در ننگرهار افغانستان

یک پزشک معروف بر اثر انفجاری در ولایت ننگرهار افغانستان کشته شد.

10.09.2019