گسترش محدوده مناطق تحت کنترل طالبان در افغانستان

از 407 شهرستان افغانستان 90 شهرستان تحت سلطه طالبان و 64 منطقه در دست نیروهای دولتی است.

10.06.2021