کمک‌های جهانی «تیکا» جهت مقابله با کووید-19

کمک‌های ترکیه جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا با هماهنگی آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» به چهار گوشه جهان ادامه دارد

16.04.2020