Euro
6.88
Dolar
6.23
BIST 100
105,284.30
Altın
1,577.35

Aptorum Group, ALS-4 Küçük Molekül Anti-virülans (Bakterisidal Olmayan) İlaç Adayı Kapsamında Daha Fazla Olumlu Gelişme Yaşandığını Duyurdu

Logo

Aptorum Group, Staphylococcus Aureus'un Neden Olduğu Enfeksiyonların Tedavisi İçin Kullanılan ve 2020 Yılının 2. Yarısında Gönderim İçin Hazırlanan ALS-4 Küçük Molekül Anti-virülans (Bakterisidal Olmayan) İlaç Adayı Kapsamında Daha Fazla Olumlu Gelişme Yaşandığını Duyurdu

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)-- Aptorum Group Limited (NASDAQ: APM) ("Aptorum Group"), dünya çapında henüz karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları karşılamak için yeni terapötiklerin geliştirilmesine odaklanan bir biyofarmasötik şirketidir. Şirket, ALS-4 için (IND)-sağlayan çalışmalar olan mevcut yeni araştırma ilacı kapsamında daha fazla olumlu veri toplandığını açıkladı. Bu, Staphylococcus aureus (veya "S. aureus") neden olduğu enfeksiyonların tedavisi için belirtilen küçük bir ilaç molekülü adayıdır ve yeni bir virülans karşıtı bakterisidal olmayan yaklaşıma dayanan metisiline dirençli Staphylococcus aureus'u ("süper böceklerden biri olan MRSA) içermektedir. Aptorum Group, mevcut çalışmaların tamamlanmasına bağlı olarak 2020 yılının ikinci yarısında IND'yi ALS-4'e göndermeyi ve Kuzey Amerika'da bir aşama 1 deneme başlatmayı hedeflemektedir.

ALS-4, bakterileri kaplayan ve yaygın olarak görülebilen bir "altın pigment" olan stafiloksantin biyosentezinde kritik rol oynayan bir enzim olan S. aureus'un (MRSA dahil) dehidroskualen desatürazını inhibe eden küçük bir moleküldür. Fagositik hücreler ve nötrofiller tarafından kullanılan stafiloksantin, öncelikle reaktif oksijen türlerinin (ROS) saldırısına karşı bakterinin savunma mekanizmasından sorumlu olduğuna inanılmaktadır.1

Stafiloksantin üretimini inhibe ederek, ALS-4'ün S. aureus'u konağın bağışıklık sistemini oldukça duyarlı hale getirdiğine inanıyoruz (in vivo veriler ve deneysel konular için aşağıya bakınız). Bu yeni mekanizma, S. aureus tedavisinde kullanılan ve halihazırda piyasada bulunarak artan bir ilaç direnci sorununa neden olan antibiyotiklerdeki bakterisidal yaklaşımdan önemli ölçüde farklıdır2. İnsanlarda gözlemlenen MRSA enfeksiyonları tipik olarak yüksek oranda morbidite ve mortalite gösterir. Ayrıca, enfektif endokardit veya sepsis gibi metastatik veya karmaşık enfeksiyonlara neden olabilirler. S. aureus bakteriyemi nüksetmeye yatkın olduğundan masraflı hastane yatışına yol açabilir.3.

Sıçan bakteriyemi sağkalım modeli kapsamında yürüttüğümüz testler esnasında kuyruk damarı aracılığıyla ölümcül (109 CFU) bir MRSA (USA300-LAC) dozu verildi. Enfeksiyondan 30 dakika sonra günde iki kez olacak şekilde hayvan başına oral yolla 10 mg/kg ALS-4 uygulandı (N=9). Tedavi edilmeyen bir kontrol grubuna steril bir araç çözeltisi verildi (N=9). 7 gün boyunca sağkalım durumu yakından takip edildi. Tedavi edilmeyen kontrol grubundaki 9 hayvandan 0'ı (%0) 4 günden fazla hayatta kaldı. Buna karşın, ALS-4 ile tedavi edilen 9 hayvandan 5'i (%56) 7 günden fazla hayatta kaldı. Kontrol grubuyla kıyaslandığında bunun istatistiksel olarak olumlu bir gelişme olduğu belirlendi (p=0,013).

Bunun yanı sıra ölümcül olmayan sıçan bakteriyemi enfeksiyon modeli kapsamında da bir çalışma yürüttük. Kuyruk damarı aracılığıyla hayvanlara öldürücü olmayan (107 CFU) bir doz MRSA (USA300-LAC) verildi. Gerçeğe daha yakın bir klinik senaryo simüle etmek amacıyla model indüksiyonundan 14 gün sonra tedavi uygulandı. Bu çalışma kapsamında günde iki kez olacak şekilde hayvan başına oral yolla 10 mg/kg ALS-4 uygulandı (N=8). Tedavi edilmeyen bir kontrol grubuna steril bir araç çözeltisi verildi (N=8). 7 günlük ALS-4 tedavisinden sonra böbrekler alınarak bakteriyel titreler ölçüldü. ALS-4, kontrol grubu bakteriyel titrelerinde organ bakteri yükünü %99,5 oranında azaltarak, kontrol grubunda 63.096±18 CFU/g'ye ve ALS-4 ile tedavi edilen grupta 316±49 CFU/g'ye düşürdü. Bunun istatistiksel olarak olumlu bir gelişme olduğu belirlendi (p=0,01).

ALS-4, son olarak 11 S. aureus suşunda stafiloksantin üretimini etkili bir şekilde inhibe etmeyi başardı. Buna Metisiline duyarlı 5 S. aureus suşu dahildir (MSSA): SH1000, HG003, USA300-JE2, Newman ve ATCC29213 ile ayrı ayrı olarak IC50 / 70,5±6nM, 54,4±4nM, 37,7±4nM, 23,7±1nMve 30,02±5nM; Metisiline dirençli 5 S. aureus suşu (MSSA): USA300, USA300-3, USA300-LAC, ST239III ve COL ile ayrı ayrı olarak IC50 / 30,8±5nM, 42,8±6nM, 43,6±5nM, 16,3±8nM, ve 0,9±1nM; ve 1 vankomisine-orta S. aureus suşu (VISA), Mu3 ile IC50 of 2,6±1nM.

Testlerden edindiğimiz verilere dayanarak, ALS-4'ün stafiloksantin üretimini engelleyerek MRSA dahil S. aureus'ın oksidatif hasara duyarlılığını artırdığına inanıyoruz. %1,5 H2O2 verildikten sonra, hidrojen peroksit öldürme çalışmasında, ALS-4 bakteriyel CFU'da %93,5'e varan bir azalma gözlemlenmiştir. ALS-4 tedavisi almamış grupta bu oran 61.600±6437 CFU/ml iken, tedavi edilmiş grupta bu oran 4.000±230 CFU/ml'dir. Bunun istatistiksel olarak olumlu bir gelişme olduğu belirlendi (p=0,003).

ALS-4'ün uzun süreli maruziyetten sonra S. aureus'ta antibiyotik direnci başlatma özelliğini araştırmak için yürütülen bu çalışma ile ilgili olarak USA300-LAC, 10 gün boyunca 3 farklı koşulda kültürlenmiştir. Tedavi grubuna 1 µM oranında ALS-4 verilmiştir; olumlu kontrol grubuna ise 1-4 gün arasında, her bir klindamisin çekildikten sonra, 0,12 µg/mL klindamisin ve 16 µg/mL eritromisin verilmiştir. Olumsuz kontrol grubuna dimetil sülfoksit (DMSO) verilmiştir. 11. günde, klindamisinin MIC determinasyonu için bakteri toplanmış ve 16 saat boyunca kültürlenmiştir. ALS-4 veya DMSO'ya uzun süreli maruz kalmak klindamisinin MIC değeri (0,12 µg/mL) etkilemezken, klindamisin + eritromisine uzun süreli maruz kalmak antibiyotik direnci ile 0,12 µg/mL'den 5 µg/mL'ın üzerine çıkan MIC artışını hızlıca tetiklemiştir.

Bu çalışmaya dayanarak, bakterisit olmadığından ALS-4'ün ilaç direncine yatkın olmayacağına inanıyoruz. S. aureus ve diğer bakterilerin farklı türleri kapsamında büyüme inhibitasyon çalışmaları yürütülmüştür; 3 MSSA suşu (ATCC29212, SH1000 and HG003), 1 MRSA suşu (USA300), 1 VISA suşu (ATCC700698 Mu3) ile 6 farklı bakteri (E. coli, A. baumannii, S. cerevisiae, B. subtilis, E. Faecalis ve K. pneumoniae). Bu bakteri türlerinin hiçbirinin ALS-4'ün (250uM) test edilmiş en yüksek konsentrasyonunda büyüme inhibitasyonu etkileri gözlemlenmemiştir. Bu nedenle ALS-4'ün pek çok bakteri türüne karşı herhangi bir direkt bakteriyostatik ya da bakterisit etkide bulunmayacağı ve ilaç direncinin ortaya çıkması için seçim basıncını büyük ölçüde azaltacağı görülmektedir.

Ayrıca, ALS-4 ile birlikte kullanılması halinde MRSA'nın neden olduğu enfeksiyonların temel dayanağı olan vankomisinin etkinliği üzerindeki potansiyel etkiyi de değerlendirdik. Bu çalışma kapsamında 8 farklı S. aureus türü (USA300 FPR3757, USA300-3, USA300-LAC, USA300-JE2, Mu3, HG003, ATCC29213 ve klinik izolat ST239III) kullanılmıştır. ALS-4 konsantrasyonu 25 μM'nın altındayken vankomisinin MIC'inde herhangi bir etki gözlemlenmemiştir. Bu nedenle ALS-4'ün vankomisin etkisini engellemeyeceğine inanıyoruz.

Ayrıca, genellikle IV enjekte edilebilir formda uygulanan vankomisin veya daptomisin gibi S. aureus enfeksiyonları için kullanılan mevcut temel tedavi ile karşılaştırıldığında (Clostridium difficile diyare ve stafilokokal enterokolit tedavisi için oral formda kullanılan vankomisin hariç) oral aktif bir madde hem ayakta tedavinin hem de potansiyel hastalıktan koruyucu pazarların artışını mümkün kılar.

GLP Toksisite Verileri

ALS-4 şu anda IND-sağlama çalışmalarına devam ediyor ve şu ana kadar olumlu güvenlik profilleri göstermiştir. ALS-4, 9 Eylül 2019 tarihli bir önceki basın bültenimizde açıklandığı üzere, in vitro Ames testlerinde herhangi bir mutajenite göstermemiştir. Ayrıca, mevcut in vitro mikronükleus test sonuçlarımız da ALS-4'ün genotoksik olmadığını göstermiştir; bu, ilacın mutajenik olmayan bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Ayrıca, in vitro hERG test çalışmasının sonuçları, kalp QT uzamasına neden olan düşük bir ALS-4 riski öngörmektedir.

Daha fazla genel sunum için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret edin: http://ir.aptorumgroup.com/static-files/bcf77574-7bd6-4b9d-8110-d53837238f16

Daha fazla teknik sunum için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret edin: http://ir.aptorumgroup.com/static-files/66346f79-7a03-474a-89be-0eaafaa00d9d

Aptorum Group Limited Hakkında

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM), karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlar için özgün tedavilerin geliştirilmesi ve pazarlanması konusunda uzmanlaşmış bir ilaç şirketidir. Aptorum Group, nadir görülen hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar, gastroenteroloji, metabolik hastalıklar ve diğer hastalık alanlarında terapötik projeler yürütmektedir.

Aptorum Group hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen www.aptorumgroup.com adresini ziyaret edin.

Sorumluluk Reddi ve İleriye Yönelik Açıklamalar

Bu basın bülteni, Aptorum Group Limited ile ilgili açıklamaları ve 1995 tarihli Özel Menkul Değerler Dava Reformu Yasasının anlamı kapsamında "ileriye yönelik açıklamaları" oluşturan gelecekten beklentileri, planları ve olasılıkları içermektedir. Bu amaçla, tarihsel olgu niteliği taşımayan tüm açıklamaların ileriye yönelik açıklamalar olduğu kabul edilebilir. Bazı durumlarda "-ebilir/-abilir", "-malı/-meli", "beklenti", "planlama", "tahmini", "muhtemelen", "yönelik olma", "hedefleme", "tasarlama", "düşünme", "inanma", "tahmin etme", "öngörme", "potansiyel" veya "devam etme" gibi ifadelerden veya bu ifadelerin ya da diğer benzeri ifadelerin olumsuz hallerinden ileriye yönelik açıklamaları tespit edebilirsiniz. Aptorum Group, başvuru gönderileri ve denemeler için düşünülen zaman çizelgeleriyle ilgili ifadeleri içeren bu ileriye yönelik açıklamaları büyük ölçüde kendi işini, mali durumunu ve operasyonlarının sonuçlarını etkileyebileceğine inandığı gelecekteki olaylar ve trendler hakkındaki mevcut beklentileri ve projeksiyonları üzerine temellendirmiştir. Bu ileriye yönelik açıklamalar sadece bu basın bültenindeki tarih itibarıyla geçerli olan verileri yansıtır ve bir dizi riske, belirsizliğe ve varsayıma bağlıdır. Örneğin; açıklanan yönetimsel ve organizasyonel değişikliklerle, devam eden hizmet ve kilit personelinin uygunluğuyla, ek tüketici segmentleri için ilave ürünler sunarak ürün çeşitliliğini genişletme kabiliyetiyle, geliştirme sonuçlarıyla, şirketin beklenen büyüme stratejileriyle, kendi iş alanında beklenen trendlerle, zorluklarla ve tedarik zinciriyle ilgili beklentilerle ve bu tedarik zincirinin istikrarıyla bağlantılı riskler ve Aptorum Group'un 20-F Formunda ve Aptorum Group'un gelecekte SEC ile ilgili yapabileceği diğer başvurularda daha detaylı olarak açıklanan riskler. Sonuç olarak bu ileriye yönelik açıklamalarda yer alan tahminler değişebilir. Aptorum Group, gelen yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya diğer durumların sonucunda bu basın bülteninde yer alan ileriye yönelik açıklamaları güncelleme yükümlülüğünü taşımamaktadır.

1 mBio 2017 8(5): e01224-17 2 Microbiol Spectr. 2019 Mar;7(2) 3 Clin Infect Dis. 2019 Kas 27;69(12):2112-2118

İletişim

Yatırımcılar: Tel: +852 2117 6611 E-posta: investor.relations@aptorumgroup.com

Medya: Tel: + 852 2117 6611 E-posta: info@aptorumgroup.com

Bu duyurunun orijinal kaynak dildeki metni, resmi ve geçerli versiyondur. Çeviriler sadece yardımcı olmak amacıyla sunulmuştur ve kanuni geçerlik sahibi tek metin olan kaynak dilde hazırlanan metin ile çapraz başvuru yöntemine göre incelenmelidir.