ТИКА со спроведените 500 проекти во Северна Македонија ја подаде пријателската рака на Турција

- ТИКА во периодот од 2015 до 2021 година има спроведено 493 проекти во Северна Македонија во областите како што се образование, здравство, социјална инфраструктура и услуги, производство, административни и граѓански инфраструктури, реставрација и итна и хуманитарна помош

01.07.2021