دێرسم .. ژماره‌یه‌كی زۆری گه‌شتیاران روو له‌ كانیاوه‌كانی مونزور ده‌كه‌ن

دێرسم .. ژماره‌یه‌كی زۆری گه‌شتیاران روو له‌ كانیاوه‌كانی مونزور ده‌كه‌ن

- به‌مه‌به‌ستی بینینی سروشتی دڵڕفێنی كانیاوه‌كانی مونزور كه‌ ده‌ڕژێنه‌ رووباری مونزور-ه‌وه‌ و خه‌ڵكی ناوچه‌كه‌ به‌ بایه‌خه‌وه‌ له‌و كانیاوانه‌ ده‌ڕوانن؛ گه‌شتیاران به‌ چڕیی روو له‌و ناوچه‌یه‌ی شارۆچكه‌ی ئۆڤاجك-ی پارێزگای دێرسم ده‌كه‌ن. ( Hüseyin Yıldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دێرسم .. ژماره‌یه‌كی زۆری گه‌شتیاران روو له‌ كانیاوه‌كانی مونزور ده‌كه‌ن
Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

- به‌مه‌به‌ستی بینینی سروشتی دڵڕفێنی كانیاوه‌كانی مونزور كه‌ ده‌ڕژێنه‌ رووباری مونزور-ه‌وه‌ و خه‌ڵكی ناوچه‌كه‌ به‌ بایه‌خه‌وه‌ له‌و كانیاوانه‌ ده‌ڕوانن؛ گه‌شتیاران به‌ چڕیی روو له‌و ناوچه‌یه‌ی شارۆچكه‌ی ئۆڤاجك-ی پارێزگای دێرسم ده‌كه‌ن. ( Hüseyin Yıldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دێرسم .. ژماره‌یه‌كی زۆری گه‌شتیاران روو له‌ كانیاوه‌كانی مونزور ده‌كه‌ن
Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

- به‌مه‌به‌ستی بینینی سروشتی دڵڕفێنی كانیاوه‌كانی مونزور كه‌ ده‌ڕژێنه‌ رووباری مونزور-ه‌وه‌ و خه‌ڵكی ناوچه‌كه‌ به‌ بایه‌خه‌وه‌ له‌و كانیاوانه‌ ده‌ڕوانن؛ گه‌شتیاران به‌ چڕیی روو له‌و ناوچه‌یه‌ی شارۆچكه‌ی ئۆڤاجك-ی پارێزگای دێرسم ده‌كه‌ن. ( Hüseyin Yıldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دێرسم .. ژماره‌یه‌كی زۆری گه‌شتیاران روو له‌ كانیاوه‌كانی مونزور ده‌كه‌ن
Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

- به‌مه‌به‌ستی بینینی سروشتی دڵڕفێنی كانیاوه‌كانی مونزور كه‌ ده‌ڕژێنه‌ رووباری مونزور-ه‌وه‌ و خه‌ڵكی ناوچه‌كه‌ به‌ بایه‌خه‌وه‌ له‌و كانیاوانه‌ ده‌ڕوانن؛ گه‌شتیاران به‌ چڕیی روو له‌و ناوچه‌یه‌ی شارۆچكه‌ی ئۆڤاجك-ی پارێزگای دێرسم ده‌كه‌ن. ( Hüseyin Yıldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دێرسم .. ژماره‌یه‌كی زۆری گه‌شتیاران روو له‌ كانیاوه‌كانی مونزور ده‌كه‌ن
Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

- به‌مه‌به‌ستی بینینی سروشتی دڵڕفێنی كانیاوه‌كانی مونزور كه‌ ده‌ڕژێنه‌ رووباری مونزور-ه‌وه‌ و خه‌ڵكی ناوچه‌كه‌ به‌ بایه‌خه‌وه‌ له‌و كانیاوانه‌ ده‌ڕوانن؛ گه‌شتیاران به‌ چڕیی روو له‌و ناوچه‌یه‌ی شارۆچكه‌ی ئۆڤاجك-ی پارێزگای دێرسم ده‌كه‌ن. ( Hüseyin Yıldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دێرسم .. ژماره‌یه‌كی زۆری گه‌شتیاران روو له‌ كانیاوه‌كانی مونزور ده‌كه‌ن
Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

- به‌مه‌به‌ستی بینینی سروشتی دڵڕفێنی كانیاوه‌كانی مونزور كه‌ ده‌ڕژێنه‌ رووباری مونزور-ه‌وه‌ و خه‌ڵكی ناوچه‌كه‌ به‌ بایه‌خه‌وه‌ له‌و كانیاوانه‌ ده‌ڕوانن؛ گه‌شتیاران به‌ چڕیی روو له‌و ناوچه‌یه‌ی شارۆچكه‌ی ئۆڤاجك-ی پارێزگای دێرسم ده‌كه‌ن. ( Hüseyin Yıldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دێرسم .. ژماره‌یه‌كی زۆری گه‌شتیاران روو له‌ كانیاوه‌كانی مونزور ده‌كه‌ن
Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

- به‌مه‌به‌ستی بینینی سروشتی دڵڕفێنی كانیاوه‌كانی مونزور كه‌ ده‌ڕژێنه‌ رووباری مونزور-ه‌وه‌ و خه‌ڵكی ناوچه‌كه‌ به‌ بایه‌خه‌وه‌ له‌و كانیاوانه‌ ده‌ڕوانن؛ گه‌شتیاران به‌ چڕیی روو له‌و ناوچه‌یه‌ی شارۆچكه‌ی ئۆڤاجك-ی پارێزگای دێرسم ده‌كه‌ن. ( Hüseyin Yıldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دێرسم .. ژماره‌یه‌كی زۆری گه‌شتیاران روو له‌ كانیاوه‌كانی مونزور ده‌كه‌ن
Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

- به‌مه‌به‌ستی بینینی سروشتی دڵڕفێنی كانیاوه‌كانی مونزور كه‌ ده‌ڕژێنه‌ رووباری مونزور-ه‌وه‌ و خه‌ڵكی ناوچه‌كه‌ به‌ بایه‌خه‌وه‌ له‌و كانیاوانه‌ ده‌ڕوانن؛ گه‌شتیاران به‌ چڕیی روو له‌و ناوچه‌یه‌ی شارۆچكه‌ی ئۆڤاجك-ی پارێزگای دێرسم ده‌كه‌ن. ( Hüseyin Yıldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دێرسم .. ژماره‌یه‌كی زۆری گه‌شتیاران روو له‌ كانیاوه‌كانی مونزور ده‌كه‌ن
Fotoğraf: Haydar Toprakçı

- به‌مه‌به‌ستی بینینی سروشتی دڵڕفێنی كانیاوه‌كانی مونزور كه‌ ده‌ڕژێنه‌ رووباری مونزور-ه‌وه‌ و خه‌ڵكی ناوچه‌كه‌ به‌ بایه‌خه‌وه‌ له‌و كانیاوانه‌ ده‌ڕوانن؛ گه‌شتیاران به‌ چڕیی روو له‌و ناوچه‌یه‌ی شارۆچكه‌ی ئۆڤاجك-ی پارێزگای دێرسم ده‌كه‌ن. ( Haydar Toprakçı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دێرسم .. ژماره‌یه‌كی زۆری گه‌شتیاران روو له‌ كانیاوه‌كانی مونزور ده‌كه‌ن
Fotoğraf: Haydar Toprakçı

- به‌مه‌به‌ستی بینینی سروشتی دڵڕفێنی كانیاوه‌كانی مونزور كه‌ ده‌ڕژێنه‌ رووباری مونزور-ه‌وه‌ و خه‌ڵكی ناوچه‌كه‌ به‌ بایه‌خه‌وه‌ له‌و كانیاوانه‌ ده‌ڕوانن؛ گه‌شتیاران به‌ چڕیی روو له‌و ناوچه‌یه‌ی شارۆچكه‌ی ئۆڤاجك-ی پارێزگای دێرسم ده‌كه‌ن. ( Haydar Toprakçı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دێرسم .. ژماره‌یه‌كی زۆری گه‌شتیاران روو له‌ كانیاوه‌كانی مونزور ده‌كه‌ن
Fotoğraf: Haydar Toprakçı

- به‌مه‌به‌ستی بینینی سروشتی دڵڕفێنی كانیاوه‌كانی مونزور كه‌ ده‌ڕژێنه‌ رووباری مونزور-ه‌وه‌ و خه‌ڵكی ناوچه‌كه‌ به‌ بایه‌خه‌وه‌ له‌و كانیاوانه‌ ده‌ڕوانن؛ گه‌شتیاران به‌ چڕیی روو له‌و ناوچه‌یه‌ی شارۆچكه‌ی ئۆڤاجك-ی پارێزگای دێرسم ده‌كه‌ن. ( Haydar Toprakçı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دێرسم .. ژماره‌یه‌كی زۆری گه‌شتیاران روو له‌ كانیاوه‌كانی مونزور ده‌كه‌ن
Fotoğraf: Haydar Toprakçı

- به‌مه‌به‌ستی بینینی سروشتی دڵڕفێنی كانیاوه‌كانی مونزور كه‌ ده‌ڕژێنه‌ رووباری مونزور-ه‌وه‌ و خه‌ڵكی ناوچه‌كه‌ به‌ بایه‌خه‌وه‌ له‌و كانیاوانه‌ ده‌ڕوانن؛ گه‌شتیاران به‌ چڕیی روو له‌و ناوچه‌یه‌ی شارۆچكه‌ی ئۆڤاجك-ی پارێزگای دێرسم ده‌كه‌ن. ( Haydar Toprakçı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دێرسم .. ژماره‌یه‌كی زۆری گه‌شتیاران روو له‌ كانیاوه‌كانی مونزور ده‌كه‌ن
Fotoğraf: Haydar Toprakçı

- به‌مه‌به‌ستی بینینی سروشتی دڵڕفێنی كانیاوه‌كانی مونزور كه‌ ده‌ڕژێنه‌ رووباری مونزور-ه‌وه‌ و خه‌ڵكی ناوچه‌كه‌ به‌ بایه‌خه‌وه‌ له‌و كانیاوانه‌ ده‌ڕوانن؛ گه‌شتیاران به‌ چڕیی روو له‌و ناوچه‌یه‌ی شارۆچكه‌ی ئۆڤاجك-ی پارێزگای دێرسم ده‌كه‌ن. ( Haydar Toprakçı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین