هەنجیرى دەڤەری ئاکرێ بەناوبانگترین جۆرى هەنجیر

هەنجیرى دەڤەری ئاکرێ بەناوبانگترین جۆرى هەنجیر

- لە سنووری قەزاى ئاکرێ ساڵانە نزیکەى سێ هەزار تۆن هەنجیر بەرهەم دەهێندرێت لە ١٠ جۆرى جیاواز کە هەر جۆرێکیان تایبەتمەندى خۆی هەیە، تامەکەى بەجۆرێکە کە لە سەرتاسەرى هەرێم و عێراق و چەند وڵاتێکى ئەورووپا خواستى لەسەرە. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەنجیرى دەڤەری ئاکرێ بەناوبانگترین جۆرى هەنجیر
Fotoğraf: Yunus Keleş

- لە سنووری قەزاى ئاکرێ ساڵانە نزیکەى سێ هەزار تۆن هەنجیر بەرهەم دەهێندرێت لە ١٠ جۆرى جیاواز کە هەر جۆرێکیان تایبەتمەندى خۆی هەیە، تامەکەى بەجۆرێکە کە لە سەرتاسەرى هەرێم و عێراق و چەند وڵاتێکى ئەورووپا خواستى لەسەرە. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

Henciren Akre hazır Fotoğraf: Yunus Keleş

Henciren Akre hazır ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

Henciren Akre hazır Fotoğraf: Yunus Keleş

Henciren Akre hazır ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

Henciren Akre hazır Fotoğraf: Yunus Keleş

Henciren Akre hazır ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

Henciren Akre hazır Fotoğraf: Yunus Keleş

Henciren Akre hazır ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەنجیرى دەڤەری ئاکرێ بەناوبانگترین جۆرى هەنجیر
Fotoğraf: Yunus Keleş

- لە سنووری قەزاى ئاکرێ ساڵانە نزیکەى سێ هەزار تۆن هەنجیر بەرهەم دەهێندرێت لە ١٠ جۆرى جیاواز کە هەر جۆرێکیان تایبەتمەندى خۆی هەیە، تامەکەى بەجۆرێکە کە لە سەرتاسەرى هەرێم و عێراق و چەند وڵاتێکى ئەورووپا خواستى لەسەرە. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەنجیرى دەڤەری ئاکرێ بەناوبانگترین جۆرى هەنجیر
Fotoğraf: Yunus Keleş

- لە سنووری قەزاى ئاکرێ ساڵانە نزیکەى سێ هەزار تۆن هەنجیر بەرهەم دەهێندرێت لە ١٠ جۆرى جیاواز کە هەر جۆرێکیان تایبەتمەندى خۆی هەیە، تامەکەى بەجۆرێکە کە لە سەرتاسەرى هەرێم و عێراق و چەند وڵاتێکى ئەورووپا خواستى لەسەرە. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەنجیرى دەڤەری ئاکرێ بەناوبانگترین جۆرى هەنجیر
Fotoğraf: Yunus Keleş

- لە سنووری قەزاى ئاکرێ ساڵانە نزیکەى سێ هەزار تۆن هەنجیر بەرهەم دەهێندرێت لە ١٠ جۆرى جیاواز کە هەر جۆرێکیان تایبەتمەندى خۆی هەیە، تامەکەى بەجۆرێکە کە لە سەرتاسەرى هەرێم و عێراق و چەند وڵاتێکى ئەورووپا خواستى لەسەرە. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەنجیرى دەڤەری ئاکرێ بەناوبانگترین جۆرى هەنجیر
Fotoğraf: Yunus Keleş

- لە سنووری قەزاى ئاکرێ ساڵانە نزیکەى سێ هەزار تۆن هەنجیر بەرهەم دەهێندرێت لە ١٠ جۆرى جیاواز کە هەر جۆرێکیان تایبەتمەندى خۆی هەیە، تامەکەى بەجۆرێکە کە لە سەرتاسەرى هەرێم و عێراق و چەند وڵاتێکى ئەورووپا خواستى لەسەرە. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەنجیرى دەڤەری ئاکرێ بەناوبانگترین جۆرى هەنجیر
Fotoğraf: Yunus Keleş

- لە سنووری قەزاى ئاکرێ ساڵانە نزیکەى سێ هەزار تۆن هەنجیر بەرهەم دەهێندرێت لە ١٠ جۆرى جیاواز کە هەر جۆرێکیان تایبەتمەندى خۆی هەیە، تامەکەى بەجۆرێکە کە لە سەرتاسەرى هەرێم و عێراق و چەند وڵاتێکى ئەورووپا خواستى لەسەرە. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەنجیرى دەڤەری ئاکرێ بەناوبانگترین جۆرى هەنجیر
Fotoğraf: Yunus Keleş

- لە سنووری قەزاى ئاکرێ ساڵانە نزیکەى سێ هەزار تۆن هەنجیر بەرهەم دەهێندرێت لە ١٠ جۆرى جیاواز کە هەر جۆرێکیان تایبەتمەندى خۆی هەیە، تامەکەى بەجۆرێکە کە لە سەرتاسەرى هەرێم و عێراق و چەند وڵاتێکى ئەورووپا خواستى لەسەرە. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەنجیرى دەڤەری ئاکرێ بەناوبانگترین جۆرى هەنجیر
Fotoğraf: Yunus Keleş

- لە سنووری قەزاى ئاکرێ ساڵانە نزیکەى سێ هەزار تۆن هەنجیر بەرهەم دەهێندرێت لە ١٠ جۆرى جیاواز کە هەر جۆرێکیان تایبەتمەندى خۆی هەیە، تامەکەى بەجۆرێکە کە لە سەرتاسەرى هەرێم و عێراق و چەند وڵاتێکى ئەورووپا خواستى لەسەرە. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەنجیرى دەڤەری ئاکرێ بەناوبانگترین جۆرى هەنجیر
Fotoğraf: Yunus Keleş

- لە سنووری قەزاى ئاکرێ ساڵانە نزیکەى سێ هەزار تۆن هەنجیر بەرهەم دەهێندرێت لە ١٠ جۆرى جیاواز کە هەر جۆرێکیان تایبەتمەندى خۆی هەیە، تامەکەى بەجۆرێکە کە لە سەرتاسەرى هەرێم و عێراق و چەند وڵاتێکى ئەورووپا خواستى لەسەرە. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەنجیرى دەڤەری ئاکرێ بەناوبانگترین جۆرى هەنجیر
Fotoğraf: Yunus Keleş

- لە سنووری قەزاى ئاکرێ ساڵانە نزیکەى سێ هەزار تۆن هەنجیر بەرهەم دەهێندرێت لە ١٠ جۆرى جیاواز کە هەر جۆرێکیان تایبەتمەندى خۆی هەیە، تامەکەى بەجۆرێکە کە لە سەرتاسەرى هەرێم و عێراق و چەند وڵاتێکى ئەورووپا خواستى لەسەرە. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەنجیرى دەڤەری ئاکرێ بەناوبانگترین جۆرى هەنجیر
Fotoğraf: Yunus Keleş

- لە سنووری قەزاى ئاکرێ ساڵانە نزیکەى سێ هەزار تۆن هەنجیر بەرهەم دەهێندرێت لە ١٠ جۆرى جیاواز کە هەر جۆرێکیان تایبەتمەندى خۆی هەیە، تامەکەى بەجۆرێکە کە لە سەرتاسەرى هەرێم و عێراق و چەند وڵاتێکى ئەورووپا خواستى لەسەرە. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەنجیرى دەڤەری ئاکرێ بەناوبانگترین جۆرى هەنجیر
Fotoğraf: Yunus Keleş

- لە سنووری قەزاى ئاکرێ ساڵانە نزیکەى سێ هەزار تۆن هەنجیر بەرهەم دەهێندرێت لە ١٠ جۆرى جیاواز کە هەر جۆرێکیان تایبەتمەندى خۆی هەیە، تامەکەى بەجۆرێکە کە لە سەرتاسەرى هەرێم و عێراق و چەند وڵاتێکى ئەورووپا خواستى لەسەرە. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەنجیرى دەڤەری ئاکرێ بەناوبانگترین جۆرى هەنجیر
Fotoğraf: Yunus Keleş

- لە سنووری قەزاى ئاکرێ ساڵانە نزیکەى سێ هەزار تۆن هەنجیر بەرهەم دەهێندرێت لە ١٠ جۆرى جیاواز کە هەر جۆرێکیان تایبەتمەندى خۆی هەیە، تامەکەى بەجۆرێکە کە لە سەرتاسەرى هەرێم و عێراق و چەند وڵاتێکى ئەورووپا خواستى لەسەرە. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەنجیرى دەڤەری ئاکرێ بەناوبانگترین جۆرى هەنجیر
Fotoğraf: Yunus Keleş

- لە سنووری قەزاى ئاکرێ ساڵانە نزیکەى سێ هەزار تۆن هەنجیر بەرهەم دەهێندرێت لە ١٠ جۆرى جیاواز کە هەر جۆرێکیان تایبەتمەندى خۆی هەیە، تامەکەى بەجۆرێکە کە لە سەرتاسەرى هەرێم و عێراق و چەند وڵاتێکى ئەورووپا خواستى لەسەرە. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

هەنجیرى دەڤەری ئاکرێ بەناوبانگترین جۆرى هەنجیر
Fotoğraf: Yunus Keleş

- لە سنووری قەزاى ئاکرێ ساڵانە نزیکەى سێ هەزار تۆن هەنجیر بەرهەم دەهێندرێت لە ١٠ جۆرى جیاواز کە هەر جۆرێکیان تایبەتمەندى خۆی هەیە، تامەکەى بەجۆرێکە کە لە سەرتاسەرى هەرێم و عێراق و چەند وڵاتێکى ئەورووپا خواستى لەسەرە. ( Yunus Keleş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین