"لانەی شارستانییه‌ته‌‌كان -ئانی-" هه‌ر چوار وه‌رزی ساڵ دڵڕفێنه‌

"لانەی شارستانییه‌ته‌‌كان -ئانی-" هه‌ر چوار وه‌رزی ساڵ دڵڕفێنه‌

شاری دێرینی ئانی كه‌ ناوی خراوه‌ته‌ لیستی میراتی جیهانی یونیسكۆ و به‌ "شاری جیهان"، "لانەی شارستانییه‌ته‌كان"، "هه‌زار و یه‌ك كڵێسا" و "شاری ده‌روازه‌ چل" ناسراوه‌، به‌و جوانییه‌ دڵڕفێنه‌ی هه‌ر وه‌رزێك پێی ده‌به‌خشێت، گەشتیاران پۆل پۆل بۆ لای خۆی راده‌كێشێت. ( Sagip Sezginer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

"لانەی شارستانییه‌ته‌‌كان -ئانی-" هه‌ر چوار وه‌رزی ساڵ دڵڕفێنه‌
Fotoğraf: Sagip Sezginer

شاری دێرینی ئانی كه‌ ناوی خراوه‌ته‌ لیستی میراتی جیهانی یونیسكۆ و به‌ "شاری جیهان"، "لانەی شارستانییه‌ته‌كان"، "هه‌زار و یه‌ك كڵێسا" و "شاری ده‌روازه‌ چل" ناسراوه‌، به‌و جوانییه‌ دڵڕفێنه‌ی هه‌ر وه‌رزێك پێی ده‌به‌خشێت، گەشتیاران پۆل پۆل بۆ لای خۆی راده‌كێشێت. ( Sagip Sezginer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

"لانەی شارستانییه‌ته‌‌كان -ئانی-" هه‌ر چوار وه‌رزی ساڵ دڵڕفێنه‌
Fotoğraf: Sagip Sezginer

شاری دێرینی ئانی كه‌ ناوی خراوه‌ته‌ لیستی میراتی جیهانی یونیسكۆ و به‌ "شاری جیهان"، "لانەی شارستانییه‌ته‌كان"، "هه‌زار و یه‌ك كڵێسا" و "شاری ده‌روازه‌ چل" ناسراوه‌، به‌و جوانییه‌ دڵڕفێنه‌ی هه‌ر وه‌رزێك پێی ده‌به‌خشێت، گەشتیاران پۆل پۆل بۆ لای خۆی راده‌كێشێت. ( Sagip Sezginer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

"لانەی شارستانییه‌ته‌‌كان -ئانی-" هه‌ر چوار وه‌رزی ساڵ دڵڕفێنه‌
Fotoğraf: Sagip Sezginer

شاری دێرینی ئانی كه‌ ناوی خراوه‌ته‌ لیستی میراتی جیهانی یونیسكۆ و به‌ "شاری جیهان"، "لانەی شارستانییه‌ته‌كان"، "هه‌زار و یه‌ك كڵێسا" و "شاری ده‌روازه‌ چل" ناسراوه‌، به‌و جوانییه‌ دڵڕفێنه‌ی هه‌ر وه‌رزێك پێی ده‌به‌خشێت، گەشتیاران پۆل پۆل بۆ لای خۆی راده‌كێشێت. ( Sagip Sezginer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

"لانەی شارستانییه‌ته‌‌كان -ئانی-" هه‌ر چوار وه‌رزی ساڵ دڵڕفێنه‌
Fotoğraf: Sagip Sezginer

شاری دێرینی ئانی كه‌ ناوی خراوه‌ته‌ لیستی میراتی جیهانی یونیسكۆ و به‌ "شاری جیهان"، "لانەی شارستانییه‌ته‌كان"، "هه‌زار و یه‌ك كڵێسا" و "شاری ده‌روازه‌ چل" ناسراوه‌، به‌و جوانییه‌ دڵڕفێنه‌ی هه‌ر وه‌رزێك پێی ده‌به‌خشێت، گەشتیاران پۆل پۆل بۆ لای خۆی راده‌كێشێت. ( Sagip Sezginer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

"لانەی شارستانییه‌ته‌‌كان -ئانی-" هه‌ر چوار وه‌رزی ساڵ دڵڕفێنه‌
Fotoğraf: Sagip Sezginer

شاری دێرینی ئانی كه‌ ناوی خراوه‌ته‌ لیستی میراتی جیهانی یونیسكۆ و به‌ "شاری جیهان"، "لانەی شارستانییه‌ته‌كان"، "هه‌زار و یه‌ك كڵێسا" و "شاری ده‌روازه‌ چل" ناسراوه‌، به‌و جوانییه‌ دڵڕفێنه‌ی هه‌ر وه‌رزێك پێی ده‌به‌خشێت، گەشتیاران پۆل پۆل بۆ لای خۆی راده‌كێشێت. ( Sagip Sezginer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

"لانەی شارستانییه‌ته‌‌كان -ئانی-" هه‌ر چوار وه‌رزی ساڵ دڵڕفێنه‌
Fotoğraf: Sagip Sezginer

شاری دێرینی ئانی كه‌ ناوی خراوه‌ته‌ لیستی میراتی جیهانی یونیسكۆ و به‌ "شاری جیهان"، "لانەی شارستانییه‌ته‌كان"، "هه‌زار و یه‌ك كڵێسا" و "شاری ده‌روازه‌ چل" ناسراوه‌، به‌و جوانییه‌ دڵڕفێنه‌ی هه‌ر وه‌رزێك پێی ده‌به‌خشێت، گەشتیاران پۆل پۆل بۆ لای خۆی راده‌كێشێت. ( Sagip Sezginer - ئاژانسی ئانادۆڵو )

"لانەی شارستانییه‌ته‌‌كان -ئانی-" هه‌ر چوار وه‌رزی ساڵ دڵڕفێنه‌ Fotoğraf: Cüneyt Çelik

شاری دێرینی ئانی كه‌ ناوی خراوه‌ته‌ لیستی میراتی جیهانی یونیسكۆ و به‌ "شاری جیهان"، "لانەی شارستانییه‌ته‌كان"، "هه‌زار و یه‌ك كڵێسا" و "شاری ده‌روازه‌ چل" ناسراوه‌، به‌و جوانییه‌ دڵڕفێنه‌ی هه‌ر وه‌رزێك پێی ده‌به‌خشێت، گەشتیاران پۆل پۆل بۆ لای خۆی راده‌كێشێت. ( Cüneyt Çelik - ئاژانسی ئانادۆڵو )

"لانەی شارستانییه‌ته‌‌كان -ئانی-" هه‌ر چوار وه‌رزی ساڵ دڵڕفێنه‌ Fotoğraf: Cüneyt Çelik

شاری دێرینی ئانی كه‌ ناوی خراوه‌ته‌ لیستی میراتی جیهانی یونیسكۆ و به‌ "شاری جیهان"، "لانەی شارستانییه‌ته‌كان"، "هه‌زار و یه‌ك كڵێسا" و "شاری ده‌روازه‌ چل" ناسراوه‌، به‌و جوانییه‌ دڵڕفێنه‌ی هه‌ر وه‌رزێك پێی ده‌به‌خشێت، گەشتیاران پۆل پۆل بۆ لای خۆی راده‌كێشێت. ( Cüneyt Çelik - ئاژانسی ئانادۆڵو )

"لانەی شارستانییه‌ته‌‌كان -ئانی-" هه‌ر چوار وه‌رزی ساڵ دڵڕفێنه‌ Fotoğraf: Cüneyt Çelik

شاری دێرینی ئانی كه‌ ناوی خراوه‌ته‌ لیستی میراتی جیهانی یونیسكۆ و به‌ "شاری جیهان"، "لانەی شارستانییه‌ته‌كان"، "هه‌زار و یه‌ك كڵێسا" و "شاری ده‌روازه‌ چل" ناسراوه‌، به‌و جوانییه‌ دڵڕفێنه‌ی هه‌ر وه‌رزێك پێی ده‌به‌خشێت، گەشتیاران پۆل پۆل بۆ لای خۆی راده‌كێشێت. ( Cüneyt Çelik - ئاژانسی ئانادۆڵو )

"لانەی شارستانییه‌ته‌‌كان -ئانی-" هه‌ر چوار وه‌رزی ساڵ دڵڕفێنه‌ Fotoğraf: Cüneyt Çelik

"لانەی شارستانییه‌ته‌‌كان -ئانی-" هه‌ر چوار وه‌رزی ساڵ دڵڕفێنه‌ شاری دێرینی ئانی كه‌ ناوی خراوه‌ته‌ لیستی میراتی جیهانی یونیسكۆ و به‌ "شاری جیهان"، "لانەی شارستانییه‌ته‌كان"، "هه‌زار و یه‌ك كڵێسا" و "شاری ده‌روازه‌ چل" ناسراوه‌، به‌و جوانییه‌ دڵڕفێنه‌ی هه‌ر وه‌رزێك پێی ده‌به‌خشێت، گەشتیاران پۆل پۆل بۆ لای خۆی راده‌كێشێت. ( Cüneyt Çelik - ئاژانسی ئانادۆڵو )

"لانەی شارستانییه‌ته‌‌كان -ئانی-" هه‌ر چوار وه‌رزی ساڵ دڵڕفێنه‌ Fotoğraf: Cüneyt Çelik

شاری دێرینی ئانی كه‌ ناوی خراوه‌ته‌ لیستی میراتی جیهانی یونیسكۆ و به‌ "شاری جیهان"، "لانەی شارستانییه‌ته‌كان"، "هه‌زار و یه‌ك كڵێسا" و "شاری ده‌روازه‌ چل" ناسراوه‌، به‌و جوانییه‌ دڵڕفێنه‌ی هه‌ر وه‌رزێك پێی ده‌به‌خشێت، گەشتیاران پۆل پۆل بۆ لای خۆی راده‌كێشێت. ( Cüneyt Çelik - ئاژانسی ئانادۆڵو )

"لانەی شارستانییه‌ته‌‌كان -ئانی-" هه‌ر چوار وه‌رزی ساڵ دڵڕفێنه‌ Fotoğraf: Cüneyt Çelik

شاری دێرینی ئانی كه‌ ناوی خراوه‌ته‌ لیستی میراتی جیهانی یونیسكۆ و به‌ "شاری جیهان"، "لانەی شارستانییه‌ته‌كان"، "هه‌زار و یه‌ك كڵێسا" و "شاری ده‌روازه‌ چل" ناسراوه‌، به‌و جوانییه‌ دڵڕفێنه‌ی هه‌ر وه‌رزێك پێی ده‌به‌خشێت، گەشتیاران پۆل پۆل بۆ لای خۆی راده‌كێشێت. ( Cüneyt Çelik - ئاژانسی ئانادۆڵو )

"لانەی شارستانییه‌ته‌‌كان -ئانی-" هه‌ر چوار وه‌رزی ساڵ دڵڕفێنه‌ Fotoğraf: Cüneyt Çelik

شاری دێرینی ئانی كه‌ ناوی خراوه‌ته‌ لیستی میراتی جیهانی یونیسكۆ و به‌ "شاری جیهان"، "لانەی شارستانییه‌ته‌كان"، "هه‌زار و یه‌ك كڵێسا" و "شاری ده‌روازه‌ چل" ناسراوه‌، به‌و جوانییه‌ دڵڕفێنه‌ی هه‌ر وه‌رزێك پێی ده‌به‌خشێت، گەشتیاران پۆل پۆل بۆ لای خۆی راده‌كێشێت. ( Cüneyt Çelik - ئاژانسی ئانادۆڵو )

"لانەی شارستانییه‌ته‌‌كان -ئانی-" هه‌ر چوار وه‌رزی ساڵ دڵڕفێنه‌ Fotoğraf: Cüneyt Çelik

شاری دێرینی ئانی كه‌ ناوی خراوه‌ته‌ لیستی میراتی جیهانی یونیسكۆ و به‌ "شاری جیهان"، "لانەی شارستانییه‌ته‌كان"، "هه‌زار و یه‌ك كڵێسا" و "شاری ده‌روازه‌ چل" ناسراوه‌، به‌و جوانییه‌ دڵڕفێنه‌ی هه‌ر وه‌رزێك پێی ده‌به‌خشێت، گەشتیاران پۆل پۆل بۆ لای خۆی راده‌كێشێت. ( Cüneyt Çelik - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین