بەخێوکردنی مەڕوماڵات لە وەرزی زستاندا بە بەراورد لەگەڵ وەرزەکانی دیکە قورسترە

بەخێوکردنی مەڕوماڵات لە وەرزی زستاندا بە بەراورد لەگەڵ وەرزەکانی دیکە قورسترە

بەھۆی بارینی بەفر لە پارێزگاری وان بەتایبەتی لەناوچە شاخاوییەکان رێگەی ٥٠ ناوچەی نشتەجێبوون داخراوە، ھەروەھا ئەو بەفربارینە بەخێوکردنی مەڕوماڵاتیشی تا رادەکی زۆر قۆرستر کردووە، شوانکارەکان رۆژانە چەندین کاتژمێریان پێویستە بۆ پێدانی ئالیک بە مەڕ و بزنەکانیان. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەخێوکردنی مەڕوماڵات لە وەرزی زستاندا بە بەراورد لەگەڵ وەرزەکانی دیکە قورسترە Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

بەھۆی بارینی بەفر لە پارێزگاری وان بەتایبەتی لەناوچە شاخاوییەکان رێگەی ٥٠ ناوچەی نشتەجێبوون داخراوە، ھەروەھا ئەو بەفربارینە بەخێوکردنی مەڕوماڵاتیشی تا رادەکی زۆر قۆرستر کردووە، شوانکارەکان رۆژانە چەندین کاتژمێریان پێویستە بۆ پێدانی ئالیک بە مەڕ و بزنەکانیان. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەخێوکردنی مەڕوماڵات لە وەرزی زستاندا بە بەراورد لەگەڵ وەرزەکانی دیکە قورسترە Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

بەھۆی بارینی بەفر لە پارێزگاری وان بەتایبەتی لەناوچە شاخاوییەکان رێگەی ٥٠ ناوچەی نشتەجێبوون داخراوە، ھەروەھا ئەو بەفربارینە بەخێوکردنی مەڕوماڵاتیشی تا رادەکی زۆر قۆرستر کردووە، شوانکارەکان رۆژانە چەندین کاتژمێریان پێویستە بۆ پێدانی ئالیک بە مەڕ و بزنەکانیان. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەخێوکردنی مەڕوماڵات لە وەرزی زستاندا بە بەراورد لەگەڵ وەرزەکانی دیکە قورسترە Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

بەھۆی بارینی بەفر لە پارێزگاری وان بەتایبەتی لەناوچە شاخاوییەکان رێگەی ٥٠ ناوچەی نشتەجێبوون داخراوە، ھەروەھا ئەو بەفربارینە بەخێوکردنی مەڕوماڵاتیشی تا رادەکی زۆر قۆرستر کردووە، شوانکارەکان رۆژانە چەندین کاتژمێریان پێویستە بۆ پێدانی ئالیک بە مەڕ و بزنەکانیان. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەخێوکردنی مەڕوماڵات لە وەرزی زستاندا بە بەراورد لەگەڵ وەرزەکانی دیکە قورسترە Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

بەھۆی بارینی بەفر لە پارێزگاری وان بەتایبەتی لەناوچە شاخاوییەکان رێگەی ٥٠ ناوچەی نشتەجێبوون داخراوە، ھەروەھا ئەو بەفربارینە بەخێوکردنی مەڕوماڵاتیشی تا رادەکی زۆر قۆرستر کردووە، شوانکارەکان رۆژانە چەندین کاتژمێریان پێویستە بۆ پێدانی ئالیک بە مەڕ و بزنەکانیان. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەخێوکردنی مەڕوماڵات لە وەرزی زستاندا بە بەراورد لەگەڵ وەرزەکانی دیکە قورسترە Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

بەھۆی بارینی بەفر لە پارێزگاری وان بەتایبەتی لەناوچە شاخاوییەکان رێگەی ٥٠ ناوچەی نشتەجێبوون داخراوە، ھەروەھا ئەو بەفربارینە بەخێوکردنی مەڕوماڵاتیشی تا رادەکی زۆر قۆرستر کردووە، شوانکارەکان رۆژانە چەندین کاتژمێریان پێویستە بۆ پێدانی ئالیک بە مەڕ و بزنەکانیان. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەخێوکردنی مەڕوماڵات لە وەرزی زستاندا بە بەراورد لەگەڵ وەرزەکانی دیکە قورسترە Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

بەھۆی بارینی بەفر لە پارێزگاری وان بەتایبەتی لەناوچە شاخاوییەکان رێگەی ٥٠ ناوچەی نشتەجێبوون داخراوە، ھەروەھا ئەو بەفربارینە بەخێوکردنی مەڕوماڵاتیشی تا رادەکی زۆر قۆرستر کردووە، شوانکارەکان رۆژانە چەندین کاتژمێریان پێویستە بۆ پێدانی ئالیک بە مەڕ و بزنەکانیان. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەخێوکردنی مەڕوماڵات لە وەرزی زستاندا بە بەراورد لەگەڵ وەرزەکانی دیکە قورسترە Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

بەھۆی بارینی بەفر لە پارێزگاری وان بەتایبەتی لەناوچە شاخاوییەکان رێگەی ٥٠ ناوچەی نشتەجێبوون داخراوە، ھەروەھا ئەو بەفربارینە بەخێوکردنی مەڕوماڵاتیشی تا رادەکی زۆر قۆرستر کردووە، شوانکارەکان رۆژانە چەندین کاتژمێریان پێویستە بۆ پێدانی ئالیک بە مەڕ و بزنەکانیان. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەخێوکردنی مەڕوماڵات لە وەرزی زستاندا بە بەراورد لەگەڵ وەرزەکانی دیکە قورسترە Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

بەھۆی بارینی بەفر لە پارێزگاری وان بەتایبەتی لەناوچە شاخاوییەکان رێگەی ٥٠ ناوچەی نشتەجێبوون داخراوە، ھەروەھا ئەو بەفربارینە بەخێوکردنی مەڕوماڵاتیشی تا رادەکی زۆر قۆرستر کردووە، شوانکارەکان رۆژانە چەندین کاتژمێریان پێویستە بۆ پێدانی ئالیک بە مەڕ و بزنەکانیان. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەخێوکردنی مەڕوماڵات لە وەرزی زستاندا بە بەراورد لەگەڵ وەرزەکانی دیکە قورسترە Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

بەھۆی بارینی بەفر لە پارێزگاری وان بەتایبەتی لەناوچە شاخاوییەکان رێگەی ٥٠ ناوچەی نشتەجێبوون داخراوە، ھەروەھا ئەو بەفربارینە بەخێوکردنی مەڕوماڵاتیشی تا رادەکی زۆر قۆرستر کردووە، شوانکارەکان رۆژانە چەندین کاتژمێریان پێویستە بۆ پێدانی ئالیک بە مەڕ و بزنەکانیان. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەخێوکردنی مەڕوماڵات لە وەرزی زستاندا بە بەراورد لەگەڵ وەرزەکانی دیکە قورسترە Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

بەھۆی بارینی بەفر لە پارێزگاری وان بەتایبەتی لەناوچە شاخاوییەکان رێگەی ٥٠ ناوچەی نشتەجێبوون داخراوە، ھەروەھا ئەو بەفربارینە بەخێوکردنی مەڕوماڵاتیشی تا رادەکی زۆر قۆرستر کردووە، شوانکارەکان رۆژانە چەندین کاتژمێریان پێویستە بۆ پێدانی ئالیک بە مەڕ و بزنەکانیان. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەخێوکردنی مەڕوماڵات لە وەرزی زستاندا بە بەراورد لەگەڵ وەرزەکانی دیکە قورسترە Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

بەھۆی بارینی بەفر لە پارێزگاری وان بەتایبەتی لەناوچە شاخاوییەکان رێگەی ٥٠ ناوچەی نشتەجێبوون داخراوە، ھەروەھا ئەو بەفربارینە بەخێوکردنی مەڕوماڵاتیشی تا رادەکی زۆر قۆرستر کردووە، شوانکارەکان رۆژانە چەندین کاتژمێریان پێویستە بۆ پێدانی ئالیک بە مەڕ و بزنەکانیان. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەخێوکردنی مەڕوماڵات لە وەرزی زستاندا بە بەراورد لەگەڵ وەرزەکانی دیکە قورسترە Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

بەھۆی بارینی بەفر لە پارێزگاری وان بەتایبەتی لەناوچە شاخاوییەکان رێگەی ٥٠ ناوچەی نشتەجێبوون داخراوە، ھەروەھا ئەو بەفربارینە بەخێوکردنی مەڕوماڵاتیشی تا رادەکی زۆر قۆرستر کردووە، شوانکارەکان رۆژانە چەندین کاتژمێریان پێویستە بۆ پێدانی ئالیک بە مەڕ و بزنەکانیان. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

بەخێوکردنی مەڕوماڵات لە وەرزی زستاندا بە بەراورد لەگەڵ وەرزەکانی دیکە قورسترە Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

بەھۆی بارینی بەفر لە پارێزگاری وان بەتایبەتی لەناوچە شاخاوییەکان رێگەی ٥٠ ناوچەی نشتەجێبوون داخراوە، ھەروەھا ئەو بەفربارینە بەخێوکردنی مەڕوماڵاتیشی تا رادەکی زۆر قۆرستر کردووە، شوانکارەکان رۆژانە چەندین کاتژمێریان پێویستە بۆ پێدانی ئالیک بە مەڕ و بزنەکانیان. ( Ali İhsan Öztürk - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین