دامەزراندنی کارگەیەکی رۆنی زەیتون لە رانیە

دامەزراندنی کارگەیەکی رۆنی زەیتون لە رانیە

خاوەن کارگەی رۆنی زەیتون، سابیر حاجی رەسول: "رۆژانە لە رێی کارگەکەوە دەتوانین لە شەو و رۆژێکدا، ٢٤ تۆن زەیتون بکەین بە رۆن. رێژەی ئەو رۆنەی لە زەیتونەوە دەست دەکەوێت بەپێی جۆری زەیتونەکە جیاوازە، بۆ نموونە زەیتونی سەوز رۆنی کەمترە، بەڵام کواڵیتی باشترە و زەیتونی رەش رۆنی زۆرترە، بەڵام کوالیتی کەمترە لە چاو زەیتونی سەوزدا، بەگشتی رێژی لەسەدا پێنج تا لەسەدا ١٨ بەربوومەکە دەبێت، واتە لەهەر ١٠٠ لیترێک پێنج لیتری لێدەردەچێت تا ١٨ لیتر". ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دامەزراندنی کارگەیەکی رۆنی زەیتون لە رانیە
Fotoğraf: Feriq Fereç

خاوەن کارگەی رۆنی زەیتون، سابیر حاجی رەسول: "رۆژانە لە رێی کارگەکەوە دەتوانین لە شەو و رۆژێکدا، ٢٤ تۆن زەیتون بکەین بە رۆن. رێژەی ئەو رۆنەی لە زەیتونەوە دەست دەکەوێت بەپێی جۆری زەیتونەکە جیاوازە، بۆ نموونە زەیتونی سەوز رۆنی کەمترە، بەڵام کواڵیتی باشترە و زەیتونی رەش رۆنی زۆرترە، بەڵام کوالیتی کەمترە لە چاو زەیتونی سەوزدا، بەگشتی رێژی لەسەدا پێنج تا لەسەدا ١٨ بەربوومەکە دەبێت، واتە لەهەر ١٠٠ لیترێک پێنج لیتری لێدەردەچێت تا ١٨ لیتر". ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دامەزراندنی کارگەیەکی رۆنی زەیتون لە رانیە
Fotoğraf: Feriq Fereç

خاوەن کارگەی رۆنی زەیتون، سابیر حاجی رەسول: "رۆژانە لە رێی کارگەکەوە دەتوانین لە شەو و رۆژێکدا، ٢٤ تۆن زەیتون بکەین بە رۆن. رێژەی ئەو رۆنەی لە زەیتونەوە دەست دەکەوێت بەپێی جۆری زەیتونەکە جیاوازە، بۆ نموونە زەیتونی سەوز رۆنی کەمترە، بەڵام کواڵیتی باشترە و زەیتونی رەش رۆنی زۆرترە، بەڵام کوالیتی کەمترە لە چاو زەیتونی سەوزدا، بەگشتی رێژی لەسەدا پێنج تا لەسەدا ١٨ بەربوومەکە دەبێت، واتە لەهەر ١٠٠ لیترێک پێنج لیتری لێدەردەچێت تا ١٨ لیتر". ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دامەزراندنی کارگەیەکی رۆنی زەیتون لە رانیە
Fotoğraf: Feriq Fereç

خاوەن کارگەی رۆنی زەیتون، سابیر حاجی رەسول: "رۆژانە لە رێی کارگەکەوە دەتوانین لە شەو و رۆژێکدا، ٢٤ تۆن زەیتون بکەین بە رۆن. رێژەی ئەو رۆنەی لە زەیتونەوە دەست دەکەوێت بەپێی جۆری زەیتونەکە جیاوازە، بۆ نموونە زەیتونی سەوز رۆنی کەمترە، بەڵام کواڵیتی باشترە و زەیتونی رەش رۆنی زۆرترە، بەڵام کوالیتی کەمترە لە چاو زەیتونی سەوزدا، بەگشتی رێژی لەسەدا پێنج تا لەسەدا ١٨ بەربوومەکە دەبێت، واتە لەهەر ١٠٠ لیترێک پێنج لیتری لێدەردەچێت تا ١٨ لیتر". ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دامەزراندنی کارگەیەکی رۆنی زەیتون لە رانیە
Fotoğraf: Feriq Fereç

خاوەن کارگەی رۆنی زەیتون، سابیر حاجی رەسول: "رۆژانە لە رێی کارگەکەوە دەتوانین لە شەو و رۆژێکدا، ٢٤ تۆن زەیتون بکەین بە رۆن. رێژەی ئەو رۆنەی لە زەیتونەوە دەست دەکەوێت بەپێی جۆری زەیتونەکە جیاوازە، بۆ نموونە زەیتونی سەوز رۆنی کەمترە، بەڵام کواڵیتی باشترە و زەیتونی رەش رۆنی زۆرترە، بەڵام کوالیتی کەمترە لە چاو زەیتونی سەوزدا، بەگشتی رێژی لەسەدا پێنج تا لەسەدا ١٨ بەربوومەکە دەبێت، واتە لەهەر ١٠٠ لیترێک پێنج لیتری لێدەردەچێت تا ١٨ لیتر". ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دامەزراندنی کارگەیەکی رۆنی زەیتون لە رانیە
Fotoğraf: Feriq Fereç

خاوەن کارگەی رۆنی زەیتون، سابیر حاجی رەسول: "رۆژانە لە رێی کارگەکەوە دەتوانین لە شەو و رۆژێکدا، ٢٤ تۆن زەیتون بکەین بە رۆن. رێژەی ئەو رۆنەی لە زەیتونەوە دەست دەکەوێت بەپێی جۆری زەیتونەکە جیاوازە، بۆ نموونە زەیتونی سەوز رۆنی کەمترە، بەڵام کواڵیتی باشترە و زەیتونی رەش رۆنی زۆرترە، بەڵام کوالیتی کەمترە لە چاو زەیتونی سەوزدا، بەگشتی رێژی لەسەدا پێنج تا لەسەدا ١٨ بەربوومەکە دەبێت، واتە لەهەر ١٠٠ لیترێک پێنج لیتری لێدەردەچێت تا ١٨ لیتر". ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دامەزراندنی کارگەیەکی رۆنی زەیتون لە رانیە
Fotoğraf: Feriq Fereç

خاوەن کارگەی رۆنی زەیتون، سابیر حاجی رەسول: "رۆژانە لە رێی کارگەکەوە دەتوانین لە شەو و رۆژێکدا، ٢٤ تۆن زەیتون بکەین بە رۆن. رێژەی ئەو رۆنەی لە زەیتونەوە دەست دەکەوێت بەپێی جۆری زەیتونەکە جیاوازە، بۆ نموونە زەیتونی سەوز رۆنی کەمترە، بەڵام کواڵیتی باشترە و زەیتونی رەش رۆنی زۆرترە، بەڵام کوالیتی کەمترە لە چاو زەیتونی سەوزدا، بەگشتی رێژی لەسەدا پێنج تا لەسەدا ١٨ بەربوومەکە دەبێت، واتە لەهەر ١٠٠ لیترێک پێنج لیتری لێدەردەچێت تا ١٨ لیتر". ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دامەزراندنی کارگەیەکی رۆنی زەیتون لە رانیە
Fotoğraf: Feriq Fereç

خاوەن کارگەی رۆنی زەیتون، سابیر حاجی رەسول: "رۆژانە لە رێی کارگەکەوە دەتوانین لە شەو و رۆژێکدا، ٢٤ تۆن زەیتون بکەین بە رۆن. رێژەی ئەو رۆنەی لە زەیتونەوە دەست دەکەوێت بەپێی جۆری زەیتونەکە جیاوازە، بۆ نموونە زەیتونی سەوز رۆنی کەمترە، بەڵام کواڵیتی باشترە و زەیتونی رەش رۆنی زۆرترە، بەڵام کوالیتی کەمترە لە چاو زەیتونی سەوزدا، بەگشتی رێژی لەسەدا پێنج تا لەسەدا ١٨ بەربوومەکە دەبێت، واتە لەهەر ١٠٠ لیترێک پێنج لیتری لێدەردەچێت تا ١٨ لیتر". ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دامەزراندنی کارگەیەکی رۆنی زەیتون لە رانیە
Fotoğraf: Feriq Fereç

خاوەن کارگەی رۆنی زەیتون، سابیر حاجی رەسول: "رۆژانە لە رێی کارگەکەوە دەتوانین لە شەو و رۆژێکدا، ٢٤ تۆن زەیتون بکەین بە رۆن. رێژەی ئەو رۆنەی لە زەیتونەوە دەست دەکەوێت بەپێی جۆری زەیتونەکە جیاوازە، بۆ نموونە زەیتونی سەوز رۆنی کەمترە، بەڵام کواڵیتی باشترە و زەیتونی رەش رۆنی زۆرترە، بەڵام کوالیتی کەمترە لە چاو زەیتونی سەوزدا، بەگشتی رێژی لەسەدا پێنج تا لەسەدا ١٨ بەربوومەکە دەبێت، واتە لەهەر ١٠٠ لیترێک پێنج لیتری لێدەردەچێت تا ١٨ لیتر". ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دامەزراندنی کارگەیەکی رۆنی زەیتون لە رانیە
Fotoğraf: Feriq Fereç

خاوەن کارگەی رۆنی زەیتون، سابیر حاجی رەسول: "رۆژانە لە رێی کارگەکەوە دەتوانین لە شەو و رۆژێکدا، ٢٤ تۆن زەیتون بکەین بە رۆن. رێژەی ئەو رۆنەی لە زەیتونەوە دەست دەکەوێت بەپێی جۆری زەیتونەکە جیاوازە، بۆ نموونە زەیتونی سەوز رۆنی کەمترە، بەڵام کواڵیتی باشترە و زەیتونی رەش رۆنی زۆرترە، بەڵام کوالیتی کەمترە لە چاو زەیتونی سەوزدا، بەگشتی رێژی لەسەدا پێنج تا لەسەدا ١٨ بەربوومەکە دەبێت، واتە لەهەر ١٠٠ لیترێک پێنج لیتری لێدەردەچێت تا ١٨ لیتر". ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دامەزراندنی کارگەیەکی رۆنی زەیتون لە رانیە
Fotoğraf: Feriq Fereç

خاوەن کارگەی رۆنی زەیتون، سابیر حاجی رەسول: "رۆژانە لە رێی کارگەکەوە دەتوانین لە شەو و رۆژێکدا، ٢٤ تۆن زەیتون بکەین بە رۆن. رێژەی ئەو رۆنەی لە زەیتونەوە دەست دەکەوێت بەپێی جۆری زەیتونەکە جیاوازە، بۆ نموونە زەیتونی سەوز رۆنی کەمترە، بەڵام کواڵیتی باشترە و زەیتونی رەش رۆنی زۆرترە، بەڵام کوالیتی کەمترە لە چاو زەیتونی سەوزدا، بەگشتی رێژی لەسەدا پێنج تا لەسەدا ١٨ بەربوومەکە دەبێت، واتە لەهەر ١٠٠ لیترێک پێنج لیتری لێدەردەچێت تا ١٨ لیتر". ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دامەزراندنی کارگەیەکی رۆنی زەیتون لە رانیە
Fotoğraf: Feriq Fereç

خاوەن کارگەی رۆنی زەیتون، سابیر حاجی رەسول: "رۆژانە لە رێی کارگەکەوە دەتوانین لە شەو و رۆژێکدا، ٢٤ تۆن زەیتون بکەین بە رۆن. رێژەی ئەو رۆنەی لە زەیتونەوە دەست دەکەوێت بەپێی جۆری زەیتونەکە جیاوازە، بۆ نموونە زەیتونی سەوز رۆنی کەمترە، بەڵام کواڵیتی باشترە و زەیتونی رەش رۆنی زۆرترە، بەڵام کوالیتی کەمترە لە چاو زەیتونی سەوزدا، بەگشتی رێژی لەسەدا پێنج تا لەسەدا ١٨ بەربوومەکە دەبێت، واتە لەهەر ١٠٠ لیترێک پێنج لیتری لێدەردەچێت تا ١٨ لیتر". ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دامەزراندنی کارگەیەکی رۆنی زەیتون لە رانیە
Fotoğraf: Feriq Fereç

خاوەن کارگەی رۆنی زەیتون، سابیر حاجی رەسول: "رۆژانە لە رێی کارگەکەوە دەتوانین لە شەو و رۆژێکدا، ٢٤ تۆن زەیتون بکەین بە رۆن. رێژەی ئەو رۆنەی لە زەیتونەوە دەست دەکەوێت بەپێی جۆری زەیتونەکە جیاوازە، بۆ نموونە زەیتونی سەوز رۆنی کەمترە، بەڵام کواڵیتی باشترە و زەیتونی رەش رۆنی زۆرترە، بەڵام کوالیتی کەمترە لە چاو زەیتونی سەوزدا، بەگشتی رێژی لەسەدا پێنج تا لەسەدا ١٨ بەربوومەکە دەبێت، واتە لەهەر ١٠٠ لیترێک پێنج لیتری لێدەردەچێت تا ١٨ لیتر". ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دامەزراندنی کارگەیەکی رۆنی زەیتون لە رانیە
Fotoğraf: Feriq Fereç

خاوەن کارگەی رۆنی زەیتون، سابیر حاجی رەسول: "رۆژانە لە رێی کارگەکەوە دەتوانین لە شەو و رۆژێکدا، ٢٤ تۆن زەیتون بکەین بە رۆن. رێژەی ئەو رۆنەی لە زەیتونەوە دەست دەکەوێت بەپێی جۆری زەیتونەکە جیاوازە، بۆ نموونە زەیتونی سەوز رۆنی کەمترە، بەڵام کواڵیتی باشترە و زەیتونی رەش رۆنی زۆرترە، بەڵام کوالیتی کەمترە لە چاو زەیتونی سەوزدا، بەگشتی رێژی لەسەدا پێنج تا لەسەدا ١٨ بەربوومەکە دەبێت، واتە لەهەر ١٠٠ لیترێک پێنج لیتری لێدەردەچێت تا ١٨ لیتر". ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دامەزراندنی کارگەیەکی رۆنی زەیتون لە رانیە
Fotoğraf: Feriq Fereç

خاوەن کارگەی رۆنی زەیتون، سابیر حاجی رەسول: "رۆژانە لە رێی کارگەکەوە دەتوانین لە شەو و رۆژێکدا، ٢٤ تۆن زەیتون بکەین بە رۆن. رێژەی ئەو رۆنەی لە زەیتونەوە دەست دەکەوێت بەپێی جۆری زەیتونەکە جیاوازە، بۆ نموونە زەیتونی سەوز رۆنی کەمترە، بەڵام کواڵیتی باشترە و زەیتونی رەش رۆنی زۆرترە، بەڵام کوالیتی کەمترە لە چاو زەیتونی سەوزدا، بەگشتی رێژی لەسەدا پێنج تا لەسەدا ١٨ بەربوومەکە دەبێت، واتە لەهەر ١٠٠ لیترێک پێنج لیتری لێدەردەچێت تا ١٨ لیتر". ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

دامەزراندنی کارگەیەکی رۆنی زەیتون لە رانیە
Fotoğraf: Feriq Fereç

خاوەن کارگەی رۆنی زەیتون، سابیر حاجی رەسول: "رۆژانە لە رێی کارگەکەوە دەتوانین لە شەو و رۆژێکدا، ٢٤ تۆن زەیتون بکەین بە رۆن. رێژەی ئەو رۆنەی لە زەیتونەوە دەست دەکەوێت بەپێی جۆری زەیتونەکە جیاوازە، بۆ نموونە زەیتونی سەوز رۆنی کەمترە، بەڵام کواڵیتی باشترە و زەیتونی رەش رۆنی زۆرترە، بەڵام کوالیتی کەمترە لە چاو زەیتونی سەوزدا، بەگشتی رێژی لەسەدا پێنج تا لەسەدا ١٨ بەربوومەکە دەبێت، واتە لەهەر ١٠٠ لیترێک پێنج لیتری لێدەردەچێت تا ١٨ لیتر". ( Feriq Fereç - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین