باخچەی ئاژەڵانی ئەنتاڵیا میوانداری توتی رەنگاورەنگ دەکات

باخچەی ئاژەڵانی ئەنتاڵیا میوانداری توتی رەنگاورەنگ دەکات

پارکی سروشتیی و باخچەی ئاژەڵانی گەورە شارەوانی ئەنتاڵیا، کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەی ئاژەڵانی تورکیا لە رووی فراوانی ژیانی سروشتیی، میوانداری ١٥ جۆر باڵندەی توتی دەکات کە ژمارەیان ١٨٥ توتیە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئەنتاڵیا میوانداری توتی رەنگاورەنگ دەکات Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پارکی سروشتیی و باخچەی ئاژەڵانی گەورە شارەوانی ئەنتاڵیا، کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەی ئاژەڵانی تورکیا لە رووی فراوانی ژیانی سروشتیی، میوانداری ١٥ جۆر باڵندەی توتی دەکات کە ژمارەیان ١٨٥ توتیە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئەنتاڵیا میوانداری توتی رەنگاورەنگ دەکات Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پارکی سروشتیی و باخچەی ئاژەڵانی گەورە شارەوانی ئەنتاڵیا، کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەی ئاژەڵانی تورکیا لە رووی فراوانی ژیانی سروشتیی، میوانداری ١٥ جۆر باڵندەی توتی دەکات کە ژمارەیان ١٨٥ توتیە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئەنتاڵیا میوانداری توتی رەنگاورەنگ دەکات Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پارکی سروشتیی و باخچەی ئاژەڵانی گەورە شارەوانی ئەنتاڵیا، کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەی ئاژەڵانی تورکیا لە رووی فراوانی ژیانی سروشتیی، میوانداری ١٥ جۆر باڵندەی توتی دەکات کە ژمارەیان ١٨٥ توتیە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئەنتاڵیا میوانداری توتی رەنگاورەنگ دەکات Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پارکی سروشتیی و باخچەی ئاژەڵانی گەورە شارەوانی ئەنتاڵیا، کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەی ئاژەڵانی تورکیا لە رووی فراوانی ژیانی سروشتیی، میوانداری ١٥ جۆر باڵندەی توتی دەکات کە ژمارەیان ١٨٥ توتیە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئەنتاڵیا میوانداری توتی رەنگاورەنگ دەکات Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پارکی سروشتیی و باخچەی ئاژەڵانی گەورە شارەوانی ئەنتاڵیا، کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەی ئاژەڵانی تورکیا لە رووی فراوانی ژیانی سروشتیی، میوانداری ١٥ جۆر باڵندەی توتی دەکات کە ژمارەیان ١٨٥ توتیە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئەنتاڵیا میوانداری توتی رەنگاورەنگ دەکات Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پارکی سروشتیی و باخچەی ئاژەڵانی گەورە شارەوانی ئەنتاڵیا، کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەی ئاژەڵانی تورکیا لە رووی فراوانی ژیانی سروشتیی، میوانداری ١٥ جۆر باڵندەی توتی دەکات کە ژمارەیان ١٨٥ توتیە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئەنتاڵیا میوانداری توتی رەنگاورەنگ دەکات Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پارکی سروشتیی و باخچەی ئاژەڵانی گەورە شارەوانی ئەنتاڵیا، کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەی ئاژەڵانی تورکیا لە رووی فراوانی ژیانی سروشتیی، میوانداری ١٥ جۆر باڵندەی توتی دەکات کە ژمارەیان ١٨٥ توتیە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئەنتاڵیا میوانداری توتی رەنگاورەنگ دەکات Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پارکی سروشتیی و باخچەی ئاژەڵانی گەورە شارەوانی ئەنتاڵیا، کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەی ئاژەڵانی تورکیا لە رووی فراوانی ژیانی سروشتیی، میوانداری ١٥ جۆر باڵندەی توتی دەکات کە ژمارەیان ١٨٥ توتیە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئەنتاڵیا میوانداری توتی رەنگاورەنگ دەکات Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پارکی سروشتیی و باخچەی ئاژەڵانی گەورە شارەوانی ئەنتاڵیا، کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەی ئاژەڵانی تورکیا لە رووی فراوانی ژیانی سروشتیی، میوانداری ١٥ جۆر باڵندەی توتی دەکات کە ژمارەیان ١٨٥ توتیە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئەنتاڵیا میوانداری توتی رەنگاورەنگ دەکات Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پارکی سروشتیی و باخچەی ئاژەڵانی گەورە شارەوانی ئەنتاڵیا، کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەی ئاژەڵانی تورکیا لە رووی فراوانی ژیانی سروشتیی، میوانداری ١٥ جۆر باڵندەی توتی دەکات کە ژمارەیان ١٨٥ توتیە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئەنتاڵیا میوانداری توتی رەنگاورەنگ دەکات Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پارکی سروشتیی و باخچەی ئاژەڵانی گەورە شارەوانی ئەنتاڵیا، کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەی ئاژەڵانی تورکیا لە رووی فراوانی ژیانی سروشتیی، میوانداری ١٥ جۆر باڵندەی توتی دەکات کە ژمارەیان ١٨٥ توتیە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئەنتاڵیا میوانداری توتی رەنگاورەنگ دەکات Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پارکی سروشتیی و باخچەی ئاژەڵانی گەورە شارەوانی ئەنتاڵیا، کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەی ئاژەڵانی تورکیا لە رووی فراوانی ژیانی سروشتیی، میوانداری ١٥ جۆر باڵندەی توتی دەکات کە ژمارەیان ١٨٥ توتیە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئەنتاڵیا میوانداری توتی رەنگاورەنگ دەکات Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پارکی سروشتیی و باخچەی ئاژەڵانی گەورە شارەوانی ئەنتاڵیا، کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەی ئاژەڵانی تورکیا لە رووی فراوانی ژیانی سروشتیی، میوانداری ١٥ جۆر باڵندەی توتی دەکات کە ژمارەیان ١٨٥ توتیە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئەنتاڵیا میوانداری توتی رەنگاورەنگ دەکات Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پارکی سروشتیی و باخچەی ئاژەڵانی گەورە شارەوانی ئەنتاڵیا، کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەی ئاژەڵانی تورکیا لە رووی فراوانی ژیانی سروشتیی، میوانداری ١٥ جۆر باڵندەی توتی دەکات کە ژمارەیان ١٨٥ توتیە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئەنتاڵیا میوانداری توتی رەنگاورەنگ دەکات Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پارکی سروشتیی و باخچەی ئاژەڵانی گەورە شارەوانی ئەنتاڵیا، کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەی ئاژەڵانی تورکیا لە رووی فراوانی ژیانی سروشتیی، میوانداری ١٥ جۆر باڵندەی توتی دەکات کە ژمارەیان ١٨٥ توتیە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

باخچەی ئاژەڵانی ئەنتاڵیا میوانداری توتی رەنگاورەنگ دەکات Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

پارکی سروشتیی و باخچەی ئاژەڵانی گەورە شارەوانی ئەنتاڵیا، کە یەکێکە لە گەورەترین باخچەی ئاژەڵانی تورکیا لە رووی فراوانی ژیانی سروشتیی، میوانداری ١٥ جۆر باڵندەی توتی دەکات کە ژمارەیان ١٨٥ توتیە. ( Mustafa Çiftçi - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین