ئیستانبۆل.. تەموومژ

ئیستانبۆل.. تەموومژ

بەیانی ئەمڕۆ تەموومژ ئاسمانی ئیستانبوڵى داپۆشى. ( Mehmet Eser - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئیستانبۆل.. تەموومژ
Fotoğraf: Mehmet Eser

بەیانی ئەمڕۆ تەموومژ ئاسمانی ئیستانبوڵى داپۆشى. ( Mehmet Eser - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئیستانبۆل.. تەموومژ
Fotoğraf: Mehmet Eser

بەیانی ئەمڕۆ تەموومژ ئاسمانی ئیستانبوڵى داپۆشى. ( Mehmet Eser - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئیستانبۆل.. تەموومژ
Fotoğraf: Mehmet Eser

بەیانی ئەمڕۆ تەموومژ ئاسمانی ئیستانبوڵى داپۆشى. ( Mehmet Eser - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئیستانبۆل.. تەموومژ
Fotoğraf: Mehmet Eser

بەیانی ئەمڕۆ تەموومژ ئاسمانی ئیستانبوڵى داپۆشى. ( Mehmet Eser - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئیستانبۆل.. تەموومژ
Fotoğraf: Mehmet Eser

بەیانی ئەمڕۆ تەموومژ ئاسمانی ئیستانبوڵى داپۆشى. ( Mehmet Eser - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئیستانبۆل.. تەموومژ
Fotoğraf: Mehmet Eser

بەیانی ئەمڕۆ تەموومژ ئاسمانی ئیستانبوڵى داپۆشى. ( Mehmet Eser - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئیستانبۆل.. تەموومژ
Fotoğraf: Erhan Elaldı

بەیانی ئەمڕۆ تەموومژێکی چڕی ئاسمانی ئیستانبوڵى داپۆشى. ( Erhan Elaldı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئیستانبۆل.. تەموومژ
Fotoğraf: Erhan Elaldı

بەیانی ئەمڕۆ تەموومژێکی چڕی ئاسمانی ئیستانبوڵى داپۆشى. ( Erhan Elaldı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئیستانبۆل.. تەموومژ
Fotoğraf: Mehmet Eser

بەیانی ئەمڕۆ تەموومژ ئاسمانی ئیستانبوڵى داپۆشى. ( Mehmet Eser - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئیستانبۆل.. تەموومژ
Fotoğraf: Mehmet Eser

بەیانی ئەمڕۆ تەموومژ ئاسمانی ئیستانبوڵى داپۆشى. ( Mehmet Eser - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئیستانبۆل.. تەموومژ
Fotoğraf: Mehmet Eser

بەیانی ئەمڕۆ تەموومژ ئاسمانی ئیستانبوڵى داپۆشى. ( Mehmet Eser - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئیستانبۆل.. تەموومژ
Fotoğraf: Mehmet Eser

بەیانی ئەمڕۆ تەموومژ ئاسمانی ئیستانبوڵى داپۆشى. ( Mehmet Eser - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئیستانبۆل.. تەموومژ
Fotoğraf: Mehmet Eser

بەیانی ئەمڕۆ تەموومژ ئاسمانی ئیستانبوڵى داپۆشى. ( Mehmet Eser - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئیستانبۆل.. تەموومژ
Fotoğraf: Mehmet Eser

بەیانی ئەمڕۆ تەموومژ ئاسمانی ئیستانبوڵى داپۆشى. ( Mehmet Eser - ئاژانسی ئانادۆڵو )

ئیستانبۆل.. تەموومژ
Fotoğraf: Erhan Elaldı

بەیانی ئەمڕۆ تەموومژێکی چڕی ئاسمانی ئیستانبوڵى داپۆشى. ( Erhan Elaldı - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین