ویدیو / فرهنگی و هنری
ماهیگیری به سبک اسکیموها در شرق ترکیه
برودت هوای متاثر از اقلیم سرد سیبری، صیادان دریاچه «چیلدیر» مابین آرداهان و قارص در شرق ترکیه را به استفاده از روش اسکیموها برای شکار ماهی سوق داده است.
22.01.2019