ویدیو / اجتماعی
بازگشت آرامش و ثبات به عفرین
رئیس مجلس محلی عفرین از بازگشت آرامش و ثبات به عفرین بعد از عملیات شاخه زیتون خبر داد.
16.11.2018