ویدیو / بهداشت
استفاده از مارهای کبری در طب سنتی اندونزی
گوشت و خون مارهای کبری در طب سنتی اندونزی به عنوان یکی از روش های درمانی پزشکی جایگزین مورد استفاده قرار می گیرد.
03.02.2017