کنسرت کاماسی واشنگتن در استانبول

کنسرت کاماسی واشنگتن در استانبول

کاماسی واشنگتن، ساکسیفونیست آمریکایی در چارچوب بیست و ششمین جشنواره جاز استانبول کنسرت برگزار کرد.

کنسرت کاماسی واشنگتن در استانبول Fotoğraf: Esra Bilgin

کاماسی واشنگتن، ساکسیفونیست آمریکایی در چارچوب بیست و ششمین جشنواره جاز استانبول کنسرت برگزار کرد.

کنسرت کاماسی واشنگتن در استانبول Fotoğraf: Esra Bilgin

کاماسی واشنگتن، ساکسیفونیست آمریکایی در چارچوب بیست و ششمین جشنواره جاز استانبول کنسرت برگزار کرد.

کنسرت کاماسی واشنگتن در استانبول Fotoğraf: Esra Bilgin

کاماسی واشنگتن، ساکسیفونیست آمریکایی در چارچوب بیست و ششمین جشنواره جاز استانبول کنسرت برگزار کرد.

کنسرت کاماسی واشنگتن در استانبول Fotoğraf: Esra Bilgin

کاماسی واشنگتن، ساکسیفونیست آمریکایی در چارچوب بیست و ششمین جشنواره جاز استانبول کنسرت برگزار کرد.

کنسرت کاماسی واشنگتن در استانبول Fotoğraf: Esra Bilgin

کاماسی واشنگتن، ساکسیفونیست آمریکایی در چارچوب بیست و ششمین جشنواره جاز استانبول کنسرت برگزار کرد.

کنسرت کاماسی واشنگتن در استانبول Fotoğraf: Esra Bilgin

کاماسی واشنگتن، ساکسیفونیست آمریکایی در چارچوب بیست و ششمین جشنواره جاز استانبول کنسرت برگزار کرد.

کنسرت کاماسی واشنگتن در استانبول Fotoğraf: Esra Bilgin

کاماسی واشنگتن، ساکسیفونیست آمریکایی در چارچوب بیست و ششمین جشنواره جاز استانبول کنسرت برگزار کرد.

کنسرت کاماسی واشنگتن در استانبول Fotoğraf: Esra Bilgin

کاماسی واشنگتن، ساکسیفونیست آمریکایی در چارچوب بیست و ششمین جشنواره جاز استانبول کنسرت برگزار کرد.

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها