«بالیکلی گؤل» سفید پوش شد

«بالیکلی گؤل» سفید پوش شد

«بالیکلی گؤل» و «قلعه اورفه» از اماکن تاریخی استان شانلی اورفا در جنوب شرق ترکیه در پی بارش برف در این منطقه، چهره تازه‌ای به خود گرفت. دریاچه بالیکلی گؤل که به آن حوض ماهی نیز می گویند و بر اساس برخی روایت ها محل به آتش انداخته شدن حضرت ابراهیم (ع) نیز شناخته می شود، یکی از نمادهای اصلی مرکز این استان است. ( Eşber Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

«بالیکلی گؤل» سفید پوش شد
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

«بالیکلی گؤل» و «قلعه اورفه» از اماکن تاریخی استان شانلی اورفا در جنوب شرق ترکیه در پی بارش برف در این منطقه، چهره تازه‌ای به خود گرفت. دریاچه بالیکلی گؤل که به آن حوض ماهی نیز می گویند و بر اساس برخی روایت ها محل به آتش انداخته شدن حضرت ابراهیم (ع) نیز شناخته می شود، یکی از نمادهای اصلی مرکز این استان است. ( Eşber Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

«بالیکلی گؤل» سفید پوش شد
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

«بالیکلی گؤل» و «قلعه اورفه» از اماکن تاریخی استان شانلی اورفا در جنوب شرق ترکیه در پی بارش برف در این منطقه، چهره تازه‌ای به خود گرفت. دریاچه بالیکلی گؤل که به آن حوض ماهی نیز می گویند و بر اساس برخی روایت ها محل به آتش انداخته شدن حضرت ابراهیم (ع) نیز شناخته می شود، یکی از نمادهای اصلی مرکز این استان است. ( Eşber Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

«بالیکلی گؤل» سفید پوش شد
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

«بالیکلی گؤل» و «قلعه اورفه» از اماکن تاریخی استان شانلی اورفا در جنوب شرق ترکیه در پی بارش برف در این منطقه، چهره تازه‌ای به خود گرفت. دریاچه بالیکلی گؤل که به آن حوض ماهی نیز می گویند و بر اساس برخی روایت ها محل به آتش انداخته شدن حضرت ابراهیم (ع) نیز شناخته می شود، یکی از نمادهای اصلی مرکز این استان است. ( Eşber Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

«بالیکلی گؤل» سفید پوش شد
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

«بالیکلی گؤل» و «قلعه اورفه» از اماکن تاریخی استان شانلی اورفا در جنوب شرق ترکیه در پی بارش برف در این منطقه، چهره تازه‌ای به خود گرفت. دریاچه بالیکلی گؤل که به آن حوض ماهی نیز می گویند و بر اساس برخی روایت ها محل به آتش انداخته شدن حضرت ابراهیم (ع) نیز شناخته می شود، یکی از نمادهای اصلی مرکز این استان است. ( Eşber Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

«بالیکلی گؤل» سفید پوش شد
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

«بالیکلی گؤل» و «قلعه اورفه» از اماکن تاریخی استان شانلی اورفا در جنوب شرق ترکیه در پی بارش برف در این منطقه، چهره تازه‌ای به خود گرفت. دریاچه بالیکلی گؤل که به آن حوض ماهی نیز می گویند و بر اساس برخی روایت ها محل به آتش انداخته شدن حضرت ابراهیم (ع) نیز شناخته می شود، یکی از نمادهای اصلی مرکز این استان است. ( Eşber Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

«بالیکلی گؤل» سفید پوش شد
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

«بالیکلی گؤل» و «قلعه اورفه» از اماکن تاریخی استان شانلی اورفا در جنوب شرق ترکیه در پی بارش برف در این منطقه، چهره تازه‌ای به خود گرفت. دریاچه بالیکلی گؤل که به آن حوض ماهی نیز می گویند و بر اساس برخی روایت ها محل به آتش انداخته شدن حضرت ابراهیم (ع) نیز شناخته می شود، یکی از نمادهای اصلی مرکز این استان است. ( Eşber Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

«بالیکلی گؤل» سفید پوش شد
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

«بالیکلی گؤل» و «قلعه اورفه» از اماکن تاریخی استان شانلی اورفا در جنوب شرق ترکیه در پی بارش برف در این منطقه، چهره تازه‌ای به خود گرفت. دریاچه بالیکلی گؤل که به آن حوض ماهی نیز می گویند و بر اساس برخی روایت ها محل به آتش انداخته شدن حضرت ابراهیم (ع) نیز شناخته می شود، یکی از نمادهای اصلی مرکز این استان است. ( Eşber Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

«بالیکلی گؤل» سفید پوش شد
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

«بالیکلی گؤل» و «قلعه اورفه» از اماکن تاریخی استان شانلی اورفا در جنوب شرق ترکیه در پی بارش برف در این منطقه، چهره تازه‌ای به خود گرفت. دریاچه بالیکلی گؤل که به آن حوض ماهی نیز می گویند و بر اساس برخی روایت ها محل به آتش انداخته شدن حضرت ابراهیم (ع) نیز شناخته می شود، یکی از نمادهای اصلی مرکز این استان است. ( Eşber Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

«بالیکلی گؤل» سفید پوش شد
Fotoğraf: Eşber Ayaydın

«بالیکلی گؤل» و «قلعه اورفه» از اماکن تاریخی استان شانلی اورفا در جنوب شرق ترکیه در پی بارش برف در این منطقه، چهره تازه‌ای به خود گرفت. دریاچه بالیکلی گؤل که به آن حوض ماهی نیز می گویند و بر اساس برخی روایت ها محل به آتش انداخته شدن حضرت ابراهیم (ع) نیز شناخته می شود، یکی از نمادهای اصلی مرکز این استان است. ( Eşber Ayaydın - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها