استقبال رسمی رئيس‌جمهور ایران از امیر قطر
12.05.2022

استقبال رسمی رئيس‌جمهور ایران از امیر قطر

استقبال رسمی رئيس‌جمهور ایران از امیر قطر
Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı

استقبال رسمی رئيس‌جمهور ایران از امیر قطر

استقبال رسمی رئيس‌جمهور ایران از امیر قطر
Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı

استقبال رسمی رئيس‌جمهور ایران از امیر قطر

استقبال رسمی رئيس‌جمهور ایران از امیر قطر
Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı

استقبال رسمی رئيس‌جمهور ایران از امیر قطر

استقبال رسمی رئيس‌جمهور ایران از امیر قطر
Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı

استقبال رسمی رئيس‌جمهور ایران از امیر قطر

استقبال رسمی رئيس‌جمهور ایران از امیر قطر
Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı

استقبال رسمی رئيس‌جمهور ایران از امیر قطر

استقبال رسمی رئيس‌جمهور ایران از امیر قطر
Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı

استقبال رسمی رئيس‌جمهور ایران از امیر قطر

استقبال رسمی رئيس‌جمهور ایران از امیر قطر
Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı

استقبال رسمی رئيس‌جمهور ایران از امیر قطر

استقبال رسمی رئيس‌جمهور ایران از امیر قطر
Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı

استقبال رسمی رئيس‌جمهور ایران از امیر قطر

استقبال رسمی رئيس‌جمهور ایران از امیر قطر
Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı

استقبال رسمی رئيس‌جمهور ایران از امیر قطر

استقبال رسمی رئيس‌جمهور ایران از امیر قطر
Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı

استقبال رسمی رئيس‌جمهور ایران از امیر قطر

استقبال رسمی رئيس‌جمهور ایران از امیر قطر
Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı

استقبال رسمی رئيس‌جمهور ایران از امیر قطر

استقبال رسمی رئيس‌جمهور ایران از امیر قطر
Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı

استقبال رسمی رئيس‌جمهور ایران از امیر قطر

استقبال رسمی رئيس‌جمهور ایران از امیر قطر
Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı

استقبال رسمی رئيس‌جمهور ایران از امیر قطر

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها