یکصد و پنجاه افغان کشورشان را به مقصد آمریکا ترک کردند
10.09.2021

عبدالهادی حمدراد، یک مقام از فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی در کابل اعلام کرد که 150 افغان جهت رفتن به آمریکا از طریق قطر از کشورشان خارج شدند. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

یکصد و پنجاه افغان کشورشان را به مقصد آمریکا ترک کردند
Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

عبدالهادی حمدراد، یک مقام از فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی در کابل اعلام کرد که 150 افغان جهت رفتن به آمریکا از طریق قطر از کشورشان خارج شدند. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

یکصد و پنجاه افغان کشورشان را به مقصد آمریکا ترک کردند
Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

عبدالهادی حمدراد، یک مقام از فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی در کابل اعلام کرد که 150 افغان جهت رفتن به آمریکا از طریق قطر از کشورشان خارج شدند. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

یکصد و پنجاه افغان کشورشان را به مقصد آمریکا ترک کردند
Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

عبدالهادی حمدراد، یک مقام از فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی در کابل اعلام کرد که 150 افغان جهت رفتن به آمریکا از طریق قطر از کشورشان خارج شدند. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

یکصد و پنجاه افغان کشورشان را به مقصد آمریکا ترک کردند
Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

عبدالهادی حمدراد، یک مقام از فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی در کابل اعلام کرد که 150 افغان جهت رفتن به آمریکا از طریق قطر از کشورشان خارج شدند. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

یکصد و پنجاه افغان کشورشان را به مقصد آمریکا ترک کردند
Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

عبدالهادی حمدراد، یک مقام از فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی در کابل اعلام کرد که 150 افغان جهت رفتن به آمریکا از طریق قطر از کشورشان خارج شدند. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

یکصد و پنجاه افغان کشورشان را به مقصد آمریکا ترک کردند
Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

عبدالهادی حمدراد، یک مقام از فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی در کابل اعلام کرد که 150 افغان جهت رفتن به آمریکا از طریق قطر از کشورشان خارج شدند. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

یکصد و پنجاه افغان کشورشان را به مقصد آمریکا ترک کردند
Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat

عبدالهادی حمدراد، یک مقام از فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی در کابل اعلام کرد که 150 افغان جهت رفتن به آمریکا از طریق قطر از کشورشان خارج شدند. ( Sayed Khodaiberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها