گیرسون ترکیه در مسیر تبدیل شدن به مرکز جدید گردشگری در منطقه دریای سیاه
29.07.2022

شهر گیرسون در شرق منطقه دریای سیاه ترکیه با زیبایی‌های طبیعی و آثار تاریخی به سرعت در مسیر تبدیل شدن به یک مرکز گردشگری در منطقه حرکت می‌کند.

گیرسون ترکیه در مسیر تبدیل شدن به مرکز جدید گردشگری در منطقه دریای سیاه
Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

شهر گیرسون در شرق منطقه دریای سیاه ترکیه با زیبایی‌های طبیعی و آثار تاریخی به سرعت در مسیر تبدیل شدن به یک مرکز گردشگری در منطقه حرکت می‌کند.

گیرسون ترکیه در مسیر تبدیل شدن به مرکز جدید گردشگری در منطقه دریای سیاه
Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

شهر گیرسون در شرق منطقه دریای سیاه ترکیه با زیبایی‌های طبیعی و آثار تاریخی به سرعت در مسیر تبدیل شدن به یک مرکز گردشگری در منطقه حرکت می‌کند.

گیرسون ترکیه در مسیر تبدیل شدن به مرکز جدید گردشگری در منطقه دریای سیاه
Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

شهر گیرسون در شرق منطقه دریای سیاه ترکیه با زیبایی‌های طبیعی و آثار تاریخی به سرعت در مسیر تبدیل شدن به یک مرکز گردشگری در منطقه حرکت می‌کند.

گیرسون ترکیه در مسیر تبدیل شدن به مرکز جدید گردشگری در منطقه دریای سیاه
Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

شهر گیرسون در شرق منطقه دریای سیاه ترکیه با زیبایی‌های طبیعی و آثار تاریخی به سرعت در مسیر تبدیل شدن به یک مرکز گردشگری در منطقه حرکت می‌کند.

گیرسون ترکیه در مسیر تبدیل شدن به مرکز جدید گردشگری در منطقه دریای سیاه
Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

شهر گیرسون در شرق منطقه دریای سیاه ترکیه با زیبایی‌های طبیعی و آثار تاریخی به سرعت در مسیر تبدیل شدن به یک مرکز گردشگری در منطقه حرکت می‌کند.

گیرسون ترکیه در مسیر تبدیل شدن به مرکز جدید گردشگری در منطقه دریای سیاه
Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

شهر گیرسون در شرق منطقه دریای سیاه ترکیه با زیبایی‌های طبیعی و آثار تاریخی به سرعت در مسیر تبدیل شدن به یک مرکز گردشگری در منطقه حرکت می‌کند.

گیرسون ترکیه در مسیر تبدیل شدن به مرکز جدید گردشگری در منطقه دریای سیاه
Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

شهر گیرسون در شرق منطقه دریای سیاه ترکیه با زیبایی‌های طبیعی و آثار تاریخی به سرعت در مسیر تبدیل شدن به یک مرکز گردشگری در منطقه حرکت می‌کند.

گیرسون ترکیه در مسیر تبدیل شدن به مرکز جدید گردشگری در منطقه دریای سیاه
Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

شهر گیرسون در شرق منطقه دریای سیاه ترکیه با زیبایی‌های طبیعی و آثار تاریخی به سرعت در مسیر تبدیل شدن به یک مرکز گردشگری در منطقه حرکت می‌کند.

گیرسون ترکیه در مسیر تبدیل شدن به مرکز جدید گردشگری در منطقه دریای سیاه
Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

شهر گیرسون در شرق منطقه دریای سیاه ترکیه با زیبایی‌های طبیعی و آثار تاریخی به سرعت در مسیر تبدیل شدن به یک مرکز گردشگری در منطقه حرکت می‌کند.

گیرسون ترکیه در مسیر تبدیل شدن به مرکز جدید گردشگری در منطقه دریای سیاه
Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

شهر گیرسون در شرق منطقه دریای سیاه ترکیه با زیبایی‌های طبیعی و آثار تاریخی به سرعت در مسیر تبدیل شدن به یک مرکز گردشگری در منطقه حرکت می‌کند.

گیرسون ترکیه در مسیر تبدیل شدن به مرکز جدید گردشگری در منطقه دریای سیاه
Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

شهر گیرسون در شرق منطقه دریای سیاه ترکیه با زیبایی‌های طبیعی و آثار تاریخی به سرعت در مسیر تبدیل شدن به یک مرکز گردشگری در منطقه حرکت می‌کند.

گیرسون ترکیه در مسیر تبدیل شدن به مرکز جدید گردشگری در منطقه دریای سیاه
Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

شهر گیرسون در شرق منطقه دریای سیاه ترکیه با زیبایی‌های طبیعی و آثار تاریخی به سرعت در مسیر تبدیل شدن به یک مرکز گردشگری در منطقه حرکت می‌کند.

گیرسون ترکیه در مسیر تبدیل شدن به مرکز جدید گردشگری در منطقه دریای سیاه
Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

شهر گیرسون در شرق منطقه دریای سیاه ترکیه با زیبایی‌های طبیعی و آثار تاریخی به سرعت در مسیر تبدیل شدن به یک مرکز گردشگری در منطقه حرکت می‌کند.

گیرسون ترکیه در مسیر تبدیل شدن به مرکز جدید گردشگری در منطقه دریای سیاه
Fotoğraf: Aişe Hümeyra Bulovalı

شهر گیرسون در شرق منطقه دریای سیاه ترکیه با زیبایی‌های طبیعی و آثار تاریخی به سرعت در مسیر تبدیل شدن به یک مرکز گردشگری در منطقه حرکت می‌کند.

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها