کوچ بهاره روستاییان اسپارتای ترکیه

کوچ بهاره روستاییان اسپارتای ترکیه

ییلاق‌های «ملیک‌لر» که در ارتفاع 1740 متر از سطح دریا واقع شده، دارای گونه های متنوع گیاهی است و از این حیث یکی از مناطق بکر شهرستان ینی شاربادملی استان اسپارتای ترکیه به شمار می رود و خانوارها در این منطقه با دامداری امرار معاش کرده، برخی از اهالی آن بعد از ماه آوریل به منطقه ای دیگر کوچ می کنند. ( Fahri Kubilay - خبرگزاری آناتولی )

کوچ بهاره روستاییان اسپارتای ترکیه
Fotoğraf: Fahri Kubilay

ییلاق‌های «ملیک‌لر» که در ارتفاع 1740 متر از سطح دریا واقع شده، دارای گونه های متنوع گیاهی است و از این حیث یکی از مناطق بکر شهرستان ینی شاربادملی استان اسپارتای ترکیه به شمار می رود و خانوارها در این منطقه با دامداری امرار معاش کرده، برخی از اهالی آن بعد از ماه آوریل به منطقه ای دیگر کوچ می کنند. ( Fahri Kubilay - خبرگزاری آناتولی )

کوچ بهاره روستاییان اسپارتای ترکیه
Fotoğraf: Fahri Kubilay

ییلاق‌های «ملیک‌لر» که در ارتفاع 1740 متر از سطح دریا واقع شده، دارای گونه های متنوع گیاهی است و از این حیث یکی از مناطق بکر شهرستان ینی شاربادملی استان اسپارتای ترکیه به شمار می رود و خانوارها در این منطقه با دامداری امرار معاش کرده، برخی از اهالی آن بعد از ماه آوریل به منطقه ای دیگر کوچ می کنند. ( Fahri Kubilay - خبرگزاری آناتولی )

کوچ بهاره روستاییان اسپارتای ترکیه
Fotoğraf: Fahri Kubilay

ییلاق‌های «ملیک‌لر» که در ارتفاع 1740 متر از سطح دریا واقع شده، دارای گونه های متنوع گیاهی است و از این حیث یکی از مناطق بکر شهرستان ینی شاربادملی استان اسپارتای ترکیه به شمار می رود و خانوارها در این منطقه با دامداری امرار معاش کرده، برخی از اهالی آن بعد از ماه آوریل به منطقه ای دیگر کوچ می کنند. ( Fahri Kubilay - خبرگزاری آناتولی )

کوچ بهاره روستاییان اسپارتای ترکیه
Fotoğraf: Fahri Kubilay

ییلاق‌های «ملیک‌لر» که در ارتفاع 1740 متر از سطح دریا واقع شده، دارای گونه های متنوع گیاهی است و از این حیث یکی از مناطق بکر شهرستان ینی شاربادملی استان اسپارتای ترکیه به شمار می رود و خانوارها در این منطقه با دامداری امرار معاش کرده، برخی از اهالی آن بعد از ماه آوریل به منطقه ای دیگر کوچ می کنند. ( Fahri Kubilay - خبرگزاری آناتولی )

کوچ بهاره روستاییان اسپارتای ترکیه
Fotoğraf: Fahri Kubilay

ییلاق‌های «ملیک‌لر» که در ارتفاع 1740 متر از سطح دریا واقع شده، دارای گونه های متنوع گیاهی است و از این حیث یکی از مناطق بکر شهرستان ینی شاربادملی استان اسپارتای ترکیه به شمار می رود و خانوارها در این منطقه با دامداری امرار معاش کرده، برخی از اهالی آن بعد از ماه آوریل به منطقه ای دیگر کوچ می کنند. ( Fahri Kubilay - خبرگزاری آناتولی )

کوچ بهاره روستاییان اسپارتای ترکیه
Fotoğraf: Fahri Kubilay

ییلاق‌های «ملیک‌لر» که در ارتفاع 1740 متر از سطح دریا واقع شده، دارای گونه های متنوع گیاهی است و از این حیث یکی از مناطق بکر شهرستان ینی شاربادملی استان اسپارتای ترکیه به شمار می رود و خانوارها در این منطقه با دامداری امرار معاش کرده، برخی از اهالی آن بعد از ماه آوریل به منطقه ای دیگر کوچ می کنند. ( Fahri Kubilay - خبرگزاری آناتولی )

کوچ بهاره روستاییان اسپارتای ترکیه
Fotoğraf: Fahri Kubilay

ییلاق‌های «ملیک‌لر» که در ارتفاع 1740 متر از سطح دریا واقع شده، دارای گونه های متنوع گیاهی است و از این حیث یکی از مناطق بکر شهرستان ینی شاربادملی استان اسپارتای ترکیه به شمار می رود و خانوارها در این منطقه با دامداری امرار معاش کرده، برخی از اهالی آن بعد از ماه آوریل به منطقه ای دیگر کوچ می کنند. ( Fahri Kubilay - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها