کمک‌های بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه برای نیازمندان کشورهای آسیایی

کمک‌های بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه برای نیازمندان کشورهای آسیایی

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به مناسبت ماه مبارک رمضان میان 105 هزار نیازمند در 12 کشور آسیایی بسته‌های مواد غذایی٬‌ غذای افطاری٬ پوشاک و غیره توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه برای نیازمندان کشورهای آسیایی
Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به مناسبت ماه مبارک رمضان میان 105 هزار نیازمند در 12 کشور آسیایی بسته‌های مواد غذایی٬‌ غذای افطاری٬ پوشاک و غیره توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه برای نیازمندان کشورهای آسیایی
Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به مناسبت ماه مبارک رمضان میان 105 هزار نیازمند در 12 کشور آسیایی بسته‌های مواد غذایی٬‌ غذای افطاری٬ پوشاک و غیره توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه برای نیازمندان کشورهای آسیایی
Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به مناسبت ماه مبارک رمضان میان 105 هزار نیازمند در 12 کشور آسیایی بسته‌های مواد غذایی٬‌ غذای افطاری٬ پوشاک و غیره توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه برای نیازمندان کشورهای آسیایی
Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به مناسبت ماه مبارک رمضان میان 105 هزار نیازمند در 12 کشور آسیایی بسته‌های مواد غذایی٬‌ غذای افطاری٬ پوشاک و غیره توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه برای نیازمندان کشورهای آسیایی
Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به مناسبت ماه مبارک رمضان میان 105 هزار نیازمند در 12 کشور آسیایی بسته‌های مواد غذایی٬‌ غذای افطاری٬ پوشاک و غیره توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه برای نیازمندان کشورهای آسیایی
Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به مناسبت ماه مبارک رمضان میان 105 هزار نیازمند در 12 کشور آسیایی بسته‌های مواد غذایی٬‌ غذای افطاری٬ پوشاک و غیره توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه برای نیازمندان کشورهای آسیایی
Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به مناسبت ماه مبارک رمضان میان 105 هزار نیازمند در 12 کشور آسیایی بسته‌های مواد غذایی٬‌ غذای افطاری٬ پوشاک و غیره توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه برای نیازمندان کشورهای آسیایی
Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به مناسبت ماه مبارک رمضان میان 105 هزار نیازمند در 12 کشور آسیایی بسته‌های مواد غذایی٬‌ غذای افطاری٬ پوشاک و غیره توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه برای نیازمندان کشورهای آسیایی
Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به مناسبت ماه مبارک رمضان میان 105 هزار نیازمند در 12 کشور آسیایی بسته‌های مواد غذایی٬‌ غذای افطاری٬ پوشاک و غیره توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه برای نیازمندان کشورهای آسیایی
Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به مناسبت ماه مبارک رمضان میان 105 هزار نیازمند در 12 کشور آسیایی بسته‌های مواد غذایی٬‌ غذای افطاری٬ پوشاک و غیره توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه برای نیازمندان کشورهای آسیایی
Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به مناسبت ماه مبارک رمضان میان 105 هزار نیازمند در 12 کشور آسیایی بسته‌های مواد غذایی٬‌ غذای افطاری٬ پوشاک و غیره توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه برای نیازمندان کشورهای آسیایی
Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به مناسبت ماه مبارک رمضان میان 105 هزار نیازمند در 12 کشور آسیایی بسته‌های مواد غذایی٬‌ غذای افطاری٬ پوشاک و غیره توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه برای نیازمندان کشورهای آسیایی
Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به مناسبت ماه مبارک رمضان میان 105 هزار نیازمند در 12 کشور آسیایی بسته‌های مواد غذایی٬‌ غذای افطاری٬ پوشاک و غیره توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه برای نیازمندان کشورهای آسیایی
Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به مناسبت ماه مبارک رمضان میان 105 هزار نیازمند در 12 کشور آسیایی بسته‌های مواد غذایی٬‌ غذای افطاری٬ پوشاک و غیره توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه برای نیازمندان کشورهای آسیایی
Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به مناسبت ماه مبارک رمضان میان 105 هزار نیازمند در 12 کشور آسیایی بسته‌های مواد غذایی٬‌ غذای افطاری٬ پوشاک و غیره توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه برای نیازمندان کشورهای آسیایی
Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به مناسبت ماه مبارک رمضان میان 105 هزار نیازمند در 12 کشور آسیایی بسته‌های مواد غذایی٬‌ غذای افطاری٬ پوشاک و غیره توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها