کمک‌های انسانی هلال‌ احمر ترکیه به سیل‌زدگان ایران

کمک‌های انسانی هلال‌ احمر ترکیه به سیل‌زدگان ایران

هلال‌ احمر ترکیه میان سیل‌زدگان شهرستان آق‌قلا از توابع استان گلستان در شمال ایران چادر، پتو، لوازم بهداشتی و غذایی توزیع کرد. این سازمان به اهالی روستای تازه آباد این استان 20 چادر، 160 پتو، 20 بسته لوازم بهداشتی و 20 سرویس آشپزخانه کمک کرد. همچنین با هماهنگی جمعیت هلال احمر ایران 20 بسته محتوی مواد غذایی و 60 قالی نیز میان سیل زدگان این منطقه توزیع شد. ( Türk Kızılayı - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های انسانی هلال‌ احمر ترکیه به سیل‌زدگان ایران Fotoğraf: Türk Kızılayı

هلال‌ احمر ترکیه میان سیل‌زدگان شهرستان آق‌قلا از توابع استان گلستان در شمال ایران چادر، پتو، لوازم بهداشتی و غذایی توزیع کرد. این سازمان به اهالی روستای تازه آباد این استان 20 چادر، 160 پتو، 20 بسته لوازم بهداشتی و 20 سرویس آشپزخانه کمک کرد. همچنین با هماهنگی جمعیت هلال احمر ایران 20 بسته محتوی مواد غذایی و 60 قالی نیز میان سیل زدگان این منطقه توزیع شد. ( Türk Kızılayı - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های انسانی هلال‌ احمر ترکیه به سیل‌زدگان ایران Fotoğraf: Türk Kızılayı

هلال‌ احمر ترکیه میان سیل‌زدگان شهرستان آق‌قلا از توابع استان گلستان در شمال ایران چادر، پتو، لوازم بهداشتی و غذایی توزیع کرد. این سازمان به اهالی روستای تازه آباد این استان 20 چادر، 160 پتو، 20 بسته لوازم بهداشتی و 20 سرویس آشپزخانه کمک کرد. همچنین با هماهنگی جمعیت هلال احمر ایران 20 بسته محتوی مواد غذایی و 60 قالی نیز میان سیل زدگان این منطقه توزیع شد. ( Türk Kızılayı - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های انسانی هلال‌ احمر ترکیه به سیل‌زدگان ایران Fotoğraf: Türk Kızılayı

هلال‌ احمر ترکیه میان سیل‌زدگان شهرستان آق‌قلا از توابع استان گلستان در شمال ایران چادر، پتو، لوازم بهداشتی و غذایی توزیع کرد. این سازمان به اهالی روستای تازه آباد این استان 20 چادر، 160 پتو، 20 بسته لوازم بهداشتی و 20 سرویس آشپزخانه کمک کرد. همچنین با هماهنگی جمعیت هلال احمر ایران 20 بسته محتوی مواد غذایی و 60 قالی نیز میان سیل زدگان این منطقه توزیع شد. ( Türk Kızılayı - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های انسانی هلال‌ احمر ترکیه به سیل‌زدگان ایران Fotoğraf: Türk Kızılayı

هلال‌ احمر ترکیه میان سیل‌زدگان شهرستان آق‌قلا از توابع استان گلستان در شمال ایران چادر، پتو، لوازم بهداشتی و غذایی توزیع کرد. این سازمان به اهالی روستای تازه آباد این استان 20 چادر، 160 پتو، 20 بسته لوازم بهداشتی و 20 سرویس آشپزخانه کمک کرد. همچنین با هماهنگی جمعیت هلال احمر ایران 20 بسته محتوی مواد غذایی و 60 قالی نیز میان سیل زدگان این منطقه توزیع شد. ( Türk Kızılayı - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های انسانی هلال‌ احمر ترکیه به سیل‌زدگان ایران Fotoğraf: Türk Kızılayı

هلال‌ احمر ترکیه میان سیل‌زدگان شهرستان آق‌قلا از توابع استان گلستان در شمال ایران چادر، پتو، لوازم بهداشتی و غذایی توزیع کرد. این سازمان به اهالی روستای تازه آباد این استان 20 چادر، 160 پتو، 20 بسته لوازم بهداشتی و 20 سرویس آشپزخانه کمک کرد. همچنین با هماهنگی جمعیت هلال احمر ایران 20 بسته محتوی مواد غذایی و 60 قالی نیز میان سیل زدگان این منطقه توزیع شد. ( Türk Kızılayı - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های انسانی هلال‌ احمر ترکیه به سیل‌زدگان ایران Fotoğraf: Türk Kızılayı

هلال‌ احمر ترکیه میان سیل‌زدگان شهرستان آق‌قلا از توابع استان گلستان در شمال ایران چادر، پتو، لوازم بهداشتی و غذایی توزیع کرد. این سازمان به اهالی روستای تازه آباد این استان 20 چادر، 160 پتو، 20 بسته لوازم بهداشتی و 20 سرویس آشپزخانه کمک کرد. همچنین با هماهنگی جمعیت هلال احمر ایران 20 بسته محتوی مواد غذایی و 60 قالی نیز میان سیل زدگان این منطقه توزیع شد. ( Türk Kızılayı - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های انسانی هلال‌ احمر ترکیه به سیل‌زدگان ایران Fotoğraf: Türk Kızılayı

هلال‌ احمر ترکیه میان سیل‌زدگان شهرستان آق‌قلا از توابع استان گلستان در شمال ایران چادر، پتو، لوازم بهداشتی و غذایی توزیع کرد. این سازمان به اهالی روستای تازه آباد این استان 20 چادر، 160 پتو، 20 بسته لوازم بهداشتی و 20 سرویس آشپزخانه کمک کرد. همچنین با هماهنگی جمعیت هلال احمر ایران 20 بسته محتوی مواد غذایی و 60 قالی نیز میان سیل زدگان این منطقه توزیع شد. ( Türk Kızılayı - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های انسانی هلال‌ احمر ترکیه به سیل‌زدگان ایران Fotoğraf: Türk Kızılayı

هلال‌ احمر ترکیه میان سیل‌زدگان شهرستان آق‌قلا از توابع استان گلستان در شمال ایران چادر، پتو، لوازم بهداشتی و غذایی توزیع کرد. این سازمان به اهالی روستای تازه آباد این استان 20 چادر، 160 پتو، 20 بسته لوازم بهداشتی و 20 سرویس آشپزخانه کمک کرد. همچنین با هماهنگی جمعیت هلال احمر ایران 20 بسته محتوی مواد غذایی و 60 قالی نیز میان سیل زدگان این منطقه توزیع شد. ( Türk Kızılayı - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌های انسانی هلال‌ احمر ترکیه به سیل‌زدگان ایران Fotoğraf: Türk Kızılayı

هلال‌ احمر ترکیه میان سیل‌زدگان شهرستان آق‌قلا از توابع استان گلستان در شمال ایران چادر، پتو، لوازم بهداشتی و غذایی توزیع کرد. این سازمان به اهالی روستای تازه آباد این استان 20 چادر، 160 پتو، 20 بسته لوازم بهداشتی و 20 سرویس آشپزخانه کمک کرد. همچنین با هماهنگی جمعیت هلال احمر ایران 20 بسته محتوی مواد غذایی و 60 قالی نیز میان سیل زدگان این منطقه توزیع شد. ( Türk Kızılayı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها