کمک نقدی بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به 200 خانواده پاکستانی

کمک نقدی بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به 200 خانواده پاکستانی

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) میان 200 خانواده نیازمند پاکستانی کمک هزینه نقدی توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

کمک نقدی بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به 200 خانواده پاکستانی
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) میان 200 خانواده نیازمند پاکستانی کمک هزینه نقدی توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

کمک نقدی بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به 200 خانواده پاکستانی
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) میان 200 خانواده نیازمند پاکستانی کمک هزینه نقدی توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

کمک نقدی بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به 200 خانواده پاکستانی
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) میان 200 خانواده نیازمند پاکستانی کمک هزینه نقدی توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

کمک نقدی بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به 200 خانواده پاکستانی
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) میان 200 خانواده نیازمند پاکستانی کمک هزینه نقدی توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

کمک نقدی بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به 200 خانواده پاکستانی
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) میان 200 خانواده نیازمند پاکستانی کمک هزینه نقدی توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

کمک نقدی بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به 200 خانواده پاکستانی
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) میان 200 خانواده نیازمند پاکستانی کمک هزینه نقدی توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

کمک نقدی بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به 200 خانواده پاکستانی
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) میان 200 خانواده نیازمند پاکستانی کمک هزینه نقدی توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

کمک نقدی بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به 200 خانواده پاکستانی
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) میان 200 خانواده نیازمند پاکستانی کمک هزینه نقدی توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

کمک نقدی بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به 200 خانواده پاکستانی
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) میان 200 خانواده نیازمند پاکستانی کمک هزینه نقدی توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

کمک نقدی بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به 200 خانواده پاکستانی
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) میان 200 خانواده نیازمند پاکستانی کمک هزینه نقدی توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

کمک نقدی بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به 200 خانواده پاکستانی
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) میان 200 خانواده نیازمند پاکستانی کمک هزینه نقدی توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

کمک نقدی بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به 200 خانواده پاکستانی
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) میان 200 خانواده نیازمند پاکستانی کمک هزینه نقدی توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

کمک نقدی بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به 200 خانواده پاکستانی
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) میان 200 خانواده نیازمند پاکستانی کمک هزینه نقدی توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

کمک نقدی بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به 200 خانواده پاکستانی
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) میان 200 خانواده نیازمند پاکستانی کمک هزینه نقدی توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها