کمک‌‌رسانی بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به نیازمندان در پاکستان

کمک‌‌رسانی بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به نیازمندان در پاکستان

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) در پاکستان میان 2 هزار و 553 خانواده نیازمند بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌‌رسانی بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به نیازمندان در پاکستان
Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) در پاکستان میان 2 هزار و 553 خانواده نیازمند بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌‌رسانی بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به نیازمندان در پاکستان
Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) در پاکستان میان 2 هزار و 553 خانواده نیازمند بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌‌رسانی بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به نیازمندان در پاکستان
Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) در پاکستان میان 2 هزار و 553 خانواده نیازمند بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌‌رسانی بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به نیازمندان در پاکستان
Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) در پاکستان میان 2 هزار و 553 خانواده نیازمند بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌‌رسانی بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به نیازمندان در پاکستان
Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) در پاکستان میان 2 هزار و 553 خانواده نیازمند بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌‌رسانی بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به نیازمندان در پاکستان
Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) در پاکستان میان 2 هزار و 553 خانواده نیازمند بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌‌رسانی بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به نیازمندان در پاکستان
Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) در پاکستان میان 2 هزار و 553 خانواده نیازمند بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌‌رسانی بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به نیازمندان در پاکستان
Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) در پاکستان میان 2 هزار و 553 خانواده نیازمند بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌‌رسانی بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به نیازمندان در پاکستان
Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) در پاکستان میان 2 هزار و 553 خانواده نیازمند بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

کمک‌‌رسانی بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه به نیازمندان در پاکستان
Fotoğraf: İHH

بنیاد همیاری‌های بشری ترکیه «ای.ها.ها» (İHH) در پاکستان میان 2 هزار و 553 خانواده نیازمند بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. ( İHH - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها