کمک بشردوستانه ترکیه به مردم افغانستان و پاکستان

کمک بشردوستانه ترکیه به مردم افغانستان و پاکستان

سازمان هلال احمر ترکیه در بین 150 خانواده پناهجوی ترکمن افغان در شهر هاریپور پاکستان و همچنین به 150 خانواده از اهالی این شهر به مناسبت ماه مبارک رمضان بسته های غذایی و آرد توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

کمک بشردوستانه ترکیه به مردم افغانستان و پاکستان
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

سازمان هلال احمر ترکیه در بین 150 خانواده پناهجوی ترکمن افغان در شهر هاریپور پاکستان و همچنین به 150 خانواده از اهالی این شهر به مناسبت ماه مبارک رمضان بسته های غذایی و آرد توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

کمک بشردوستانه ترکیه به مردم افغانستان و پاکستان
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

سازمان هلال احمر ترکیه در بین 150 خانواده پناهجوی ترکمن افغان در شهر هاریپور پاکستان و همچنین به 150 خانواده از اهالی این شهر به مناسبت ماه مبارک رمضان بسته های غذایی و آرد توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

کمک بشردوستانه ترکیه به مردم افغانستان و پاکستان
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

سازمان هلال احمر ترکیه در بین 150 خانواده پناهجوی ترکمن افغان در شهر هاریپور پاکستان و همچنین به 150 خانواده از اهالی این شهر به مناسبت ماه مبارک رمضان بسته های غذایی و آرد توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

کمک بشردوستانه ترکیه به مردم افغانستان و پاکستان
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

سازمان هلال احمر ترکیه در بین 150 خانواده پناهجوی ترکمن افغان در شهر هاریپور پاکستان و همچنین به 150 خانواده از اهالی این شهر به مناسبت ماه مبارک رمضان بسته های غذایی و آرد توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

کمک بشردوستانه ترکیه به مردم افغانستان و پاکستان
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

سازمان هلال احمر ترکیه در بین 150 خانواده پناهجوی ترکمن افغان در شهر هاریپور پاکستان و همچنین به 150 خانواده از اهالی این شهر به مناسبت ماه مبارک رمضان بسته های غذایی و آرد توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

کمک بشردوستانه ترکیه به مردم افغانستان و پاکستان
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

سازمان هلال احمر ترکیه در بین 150 خانواده پناهجوی ترکمن افغان در شهر هاریپور پاکستان و همچنین به 150 خانواده از اهالی این شهر به مناسبت ماه مبارک رمضان بسته های غذایی و آرد توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

کمک بشردوستانه ترکیه به مردم افغانستان و پاکستان
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

سازمان هلال احمر ترکیه در بین 150 خانواده پناهجوی ترکمن افغان در شهر هاریپور پاکستان و همچنین به 150 خانواده از اهالی این شهر به مناسبت ماه مبارک رمضان بسته های غذایی و آرد توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

کمک بشردوستانه ترکیه به مردم افغانستان و پاکستان
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

سازمان هلال احمر ترکیه در بین 150 خانواده پناهجوی ترکمن افغان در شهر هاریپور پاکستان و همچنین به 150 خانواده از اهالی این شهر به مناسبت ماه مبارک رمضان بسته های غذایی و آرد توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

کمک بشردوستانه ترکیه به مردم افغانستان و پاکستان
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

سازمان هلال احمر ترکیه در بین 150 خانواده پناهجوی ترکمن افغان در شهر هاریپور پاکستان و همچنین به 150 خانواده از اهالی این شهر به مناسبت ماه مبارک رمضان بسته های غذایی و آرد توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

کمک بشردوستانه ترکیه به مردم افغانستان و پاکستان
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

سازمان هلال احمر ترکیه در بین 150 خانواده پناهجوی ترکمن افغان در شهر هاریپور پاکستان و همچنین به 150 خانواده از اهالی این شهر به مناسبت ماه مبارک رمضان بسته های غذایی و آرد توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

کمک بشردوستانه ترکیه به مردم افغانستان و پاکستان
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

سازمان هلال احمر ترکیه در بین 150 خانواده پناهجوی ترکمن افغان در شهر هاریپور پاکستان و همچنین به 150 خانواده از اهالی این شهر به مناسبت ماه مبارک رمضان بسته های غذایی و آرد توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

کمک بشردوستانه ترکیه به مردم افغانستان و پاکستان
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

سازمان هلال احمر ترکیه در بین 150 خانواده پناهجوی ترکمن افغان در شهر هاریپور پاکستان و همچنین به 150 خانواده از اهالی این شهر به مناسبت ماه مبارک رمضان بسته های غذایی و آرد توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

کمک بشردوستانه ترکیه به مردم افغانستان و پاکستان
Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

سازمان هلال احمر ترکیه در بین 150 خانواده پناهجوی ترکمن افغان در شهر هاریپور پاکستان و همچنین به 150 خانواده از اهالی این شهر به مناسبت ماه مبارک رمضان بسته های غذایی و آرد توزیع کرد. ( Muhammed Semih Uğurlu - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها