کمک آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه به ایتام افغانستان

کمک آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه به ایتام افغانستان

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) میان 200 دانش آموز بی سرپرست مرکز شهید عبدالاحاد شهر قندهار در جنوب افغانستان کیف مدرسه توزیع کرد. در مراسم توزیع اوغوزخان ارطغرل سفیر ترکیه در کابل، رجایی کیلینچ مسئول هماهنگی امور تیکا در کابل، شاکر ویووت مدیر کل بنیاد معارف در افغانستان شرکت کردند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

کمک آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه به ایتام افغانستان
Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) میان 200 دانش آموز بی سرپرست مرکز شهید عبدالاحاد شهر قندهار در جنوب افغانستان کیف مدرسه توزیع کرد. در مراسم توزیع اوغوزخان ارطغرل سفیر ترکیه در کابل، رجایی کیلینچ مسئول هماهنگی امور تیکا در کابل، شاکر ویووت مدیر کل بنیاد معارف در افغانستان شرکت کردند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

کمک آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه به ایتام افغانستان
Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) میان 200 دانش آموز بی سرپرست مرکز شهید عبدالاحاد شهر قندهار در جنوب افغانستان کیف مدرسه توزیع کرد. در مراسم توزیع اوغوزخان ارطغرل سفیر ترکیه در کابل، رجایی کیلینچ مسئول هماهنگی امور تیکا در کابل، شاکر ویووت مدیر کل بنیاد معارف در افغانستان شرکت کردند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

کمک آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه به ایتام افغانستان
Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) میان 200 دانش آموز بی سرپرست مرکز شهید عبدالاحاد شهر قندهار در جنوب افغانستان کیف مدرسه توزیع کرد. در مراسم توزیع اوغوزخان ارطغرل سفیر ترکیه در کابل، رجایی کیلینچ مسئول هماهنگی امور تیکا در کابل، شاکر ویووت مدیر کل بنیاد معارف در افغانستان شرکت کردند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

کمک آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه به ایتام افغانستان
Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) میان 200 دانش آموز بی سرپرست مرکز شهید عبدالاحاد شهر قندهار در جنوب افغانستان کیف مدرسه توزیع کرد. در مراسم توزیع اوغوزخان ارطغرل سفیر ترکیه در کابل، رجایی کیلینچ مسئول هماهنگی امور تیکا در کابل، شاکر ویووت مدیر کل بنیاد معارف در افغانستان شرکت کردند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

کمک آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه به ایتام افغانستان
Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) میان 200 دانش آموز بی سرپرست مرکز شهید عبدالاحاد شهر قندهار در جنوب افغانستان کیف مدرسه توزیع کرد. در مراسم توزیع اوغوزخان ارطغرل سفیر ترکیه در کابل، رجایی کیلینچ مسئول هماهنگی امور تیکا در کابل، شاکر ویووت مدیر کل بنیاد معارف در افغانستان شرکت کردند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

کمک آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه به ایتام افغانستان
Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) میان 200 دانش آموز بی سرپرست مرکز شهید عبدالاحاد شهر قندهار در جنوب افغانستان کیف مدرسه توزیع کرد. در مراسم توزیع اوغوزخان ارطغرل سفیر ترکیه در کابل، رجایی کیلینچ مسئول هماهنگی امور تیکا در کابل، شاکر ویووت مدیر کل بنیاد معارف در افغانستان شرکت کردند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

کمک آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه به ایتام افغانستان
Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) میان 200 دانش آموز بی سرپرست مرکز شهید عبدالاحاد شهر قندهار در جنوب افغانستان کیف مدرسه توزیع کرد. در مراسم توزیع اوغوزخان ارطغرل سفیر ترکیه در کابل، رجایی کیلینچ مسئول هماهنگی امور تیکا در کابل، شاکر ویووت مدیر کل بنیاد معارف در افغانستان شرکت کردند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

کمک آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه به ایتام افغانستان
Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) میان 200 دانش آموز بی سرپرست مرکز شهید عبدالاحاد شهر قندهار در جنوب افغانستان کیف مدرسه توزیع کرد. در مراسم توزیع اوغوزخان ارطغرل سفیر ترکیه در کابل، رجایی کیلینچ مسئول هماهنگی امور تیکا در کابل، شاکر ویووت مدیر کل بنیاد معارف در افغانستان شرکت کردند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها