کتابخانه «ملت» ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا

کتابخانه «ملت» ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا

کتابخانه «ملت»ریاست جمهوری به عنوان بزرگترین کتابخانه ترکیه که روز 20 فوریه در آنکارا افتتاح شد، به طور شبانه روزی میزبان دوستداران کتاب است. این کتابخانه در حال حاضر 4 میلیون اثر چاپی دارد و در تمام روزهای هفته به صورت 24 ساعته باز است. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

کتابخانه «ملت» ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا

Fotoğraf: Volkan Furuncu

کتابخانه «ملت»ریاست جمهوری به عنوان بزرگترین کتابخانه ترکیه که روز 20 فوریه در آنکارا افتتاح شد، به طور شبانه روزی میزبان دوستداران کتاب است. این کتابخانه در حال حاضر 4 میلیون اثر چاپی دارد و در تمام روزهای هفته به صورت 24 ساعته باز است. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

کتابخانه «ملت» ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا

Fotoğraf: Volkan Furuncu

کتابخانه «ملت»ریاست جمهوری به عنوان بزرگترین کتابخانه ترکیه که روز 20 فوریه در آنکارا افتتاح شد، به طور شبانه روزی میزبان دوستداران کتاب است. این کتابخانه در حال حاضر 4 میلیون اثر چاپی دارد و در تمام روزهای هفته به صورت 24 ساعته باز است. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

کتابخانه «ملت» ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا

Fotoğraf: Volkan Furuncu

کتابخانه «ملت»ریاست جمهوری به عنوان بزرگترین کتابخانه ترکیه که روز 20 فوریه در آنکارا افتتاح شد، به طور شبانه روزی میزبان دوستداران کتاب است. این کتابخانه در حال حاضر 4 میلیون اثر چاپی دارد و در تمام روزهای هفته به صورت 24 ساعته باز است. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

کتابخانه «ملت» ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا

Fotoğraf: Volkan Furuncu

کتابخانه «ملت»ریاست جمهوری به عنوان بزرگترین کتابخانه ترکیه که روز 20 فوریه در آنکارا افتتاح شد، به طور شبانه روزی میزبان دوستداران کتاب است. این کتابخانه در حال حاضر 4 میلیون اثر چاپی دارد و در تمام روزهای هفته به صورت 24 ساعته باز است. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

کتابخانه «ملت» ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا

Fotoğraf: Volkan Furuncu

کتابخانه «ملت»ریاست جمهوری به عنوان بزرگترین کتابخانه ترکیه که روز 20 فوریه در آنکارا افتتاح شد، به طور شبانه روزی میزبان دوستداران کتاب است. این کتابخانه در حال حاضر 4 میلیون اثر چاپی دارد و در تمام روزهای هفته به صورت 24 ساعته باز است. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

کتابخانه «ملت» ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا

Fotoğraf: Volkan Furuncu

کتابخانه «ملت»ریاست جمهوری به عنوان بزرگترین کتابخانه ترکیه که روز 20 فوریه در آنکارا افتتاح شد، به طور شبانه روزی میزبان دوستداران کتاب است. این کتابخانه در حال حاضر 4 میلیون اثر چاپی دارد و در تمام روزهای هفته به صورت 24 ساعته باز است. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

کتابخانه «ملت» ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا

Fotoğraf: Volkan Furuncu

کتابخانه «ملت»ریاست جمهوری به عنوان بزرگترین کتابخانه ترکیه که روز 20 فوریه در آنکارا افتتاح شد، به طور شبانه روزی میزبان دوستداران کتاب است. این کتابخانه در حال حاضر 4 میلیون اثر چاپی دارد و در تمام روزهای هفته به صورت 24 ساعته باز است. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

کتابخانه «ملت» ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا

Fotoğraf: Volkan Furuncu

کتابخانه «ملت»ریاست جمهوری به عنوان بزرگترین کتابخانه ترکیه که روز 20 فوریه در آنکارا افتتاح شد، به طور شبانه روزی میزبان دوستداران کتاب است. این کتابخانه در حال حاضر 4 میلیون اثر چاپی دارد و در تمام روزهای هفته به صورت 24 ساعته باز است. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

کتابخانه «ملت» ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا

Fotoğraf: Volkan Furuncu

کتابخانه «ملت»ریاست جمهوری به عنوان بزرگترین کتابخانه ترکیه که روز 20 فوریه در آنکارا افتتاح شد، به طور شبانه روزی میزبان دوستداران کتاب است. این کتابخانه در حال حاضر 4 میلیون اثر چاپی دارد و در تمام روزهای هفته به صورت 24 ساعته باز است. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

کتابخانه «ملت» ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا

Fotoğraf: Volkan Furuncu

کتابخانه «ملت»ریاست جمهوری به عنوان بزرگترین کتابخانه ترکیه که روز 20 فوریه در آنکارا افتتاح شد، به طور شبانه روزی میزبان دوستداران کتاب است. این کتابخانه در حال حاضر 4 میلیون اثر چاپی دارد و در تمام روزهای هفته به صورت 24 ساعته باز است. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

کتابخانه «ملت» ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا

Fotoğraf: Volkan Furuncu

کتابخانه «ملت»ریاست جمهوری به عنوان بزرگترین کتابخانه ترکیه که روز 20 فوریه در آنکارا افتتاح شد، به طور شبانه روزی میزبان دوستداران کتاب است. این کتابخانه در حال حاضر 4 میلیون اثر چاپی دارد و در تمام روزهای هفته به صورت 24 ساعته باز است. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

کتابخانه «ملت» ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا

Fotoğraf: Volkan Furuncu

کتابخانه «ملت»ریاست جمهوری به عنوان بزرگترین کتابخانه ترکیه که روز 20 فوریه در آنکارا افتتاح شد، به طور شبانه روزی میزبان دوستداران کتاب است. این کتابخانه در حال حاضر 4 میلیون اثر چاپی دارد و در تمام روزهای هفته به صورت 24 ساعته باز است. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

کتابخانه «ملت» ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا

Fotoğraf: Volkan Furuncu

کتابخانه «ملت»ریاست جمهوری به عنوان بزرگترین کتابخانه ترکیه که روز 20 فوریه در آنکارا افتتاح شد، به طور شبانه روزی میزبان دوستداران کتاب است. این کتابخانه در حال حاضر 4 میلیون اثر چاپی دارد و در تمام روزهای هفته به صورت 24 ساعته باز است. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

کتابخانه «ملت» ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا

Fotoğraf: Volkan Furuncu

کتابخانه «ملت»ریاست جمهوری به عنوان بزرگترین کتابخانه ترکیه که روز 20 فوریه در آنکارا افتتاح شد، به طور شبانه روزی میزبان دوستداران کتاب است. این کتابخانه در حال حاضر 4 میلیون اثر چاپی دارد و در تمام روزهای هفته به صورت 24 ساعته باز است. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

کتابخانه «ملت» ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا

Fotoğraf: Volkan Furuncu

کتابخانه «ملت»ریاست جمهوری به عنوان بزرگترین کتابخانه ترکیه که روز 20 فوریه در آنکارا افتتاح شد، به طور شبانه روزی میزبان دوستداران کتاب است. این کتابخانه در حال حاضر 4 میلیون اثر چاپی دارد و در تمام روزهای هفته به صورت 24 ساعته باز است. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها