کاخ اسحاق پاشا در ترکیه سفیدپوش شد

کاخ اسحاق پاشا در ترکیه سفیدپوش شد

برف کاخ "اسحاق پاشا" در شهرستان دوغو بایزید استان آغری واقع در شرق ترکیه را سفید پوش کرد. کاخ اسحاق پاشا به عنوان یکی از برجسته ترین نمونه های معماری عثمانی در ناحیه آناتولی در سال 2000 وارد فهرست موقت میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) شد و طی سال ها از شمار زیادی گردشگر و علاقه مندان به طبیعت در سراسر جهان میزبانی می کند. ( Göksel Cüneyt İğde - خبرگزاری آناتولی )

کاخ اسحاق پاشا در ترکیه سفیدپوش شد Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde

برف کاخ "اسحاق پاشا" در شهرستان دوغو بایزید استان آغری واقع در شرق ترکیه را سفید پوش کرد. کاخ اسحاق پاشا به عنوان یکی از برجسته ترین نمونه های معماری عثمانی در ناحیه آناتولی در سال 2000 وارد فهرست موقت میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) شد و طی سال ها از شمار زیادی گردشگر و علاقه مندان به طبیعت در سراسر جهان میزبانی می کند. ( Göksel Cüneyt İğde - خبرگزاری آناتولی )

کاخ اسحاق پاشا در ترکیه سفیدپوش شد Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde

برف کاخ "اسحاق پاشا" در شهرستان دوغو بایزید استان آغری واقع در شرق ترکیه را سفید پوش کرد. کاخ اسحاق پاشا به عنوان یکی از برجسته ترین نمونه های معماری عثمانی در ناحیه آناتولی در سال 2000 وارد فهرست موقت میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) شد و طی سال ها از شمار زیادی گردشگر و علاقه مندان به طبیعت در سراسر جهان میزبانی می کند. ( Göksel Cüneyt İğde - خبرگزاری آناتولی )

کاخ اسحاق پاشا در ترکیه سفیدپوش شد Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde

برف کاخ "اسحاق پاشا" در شهرستان دوغو بایزید استان آغری واقع در شرق ترکیه را سفید پوش کرد. کاخ اسحاق پاشا به عنوان یکی از برجسته ترین نمونه های معماری عثمانی در ناحیه آناتولی در سال 2000 وارد فهرست موقت میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) شد و طی سال ها از شمار زیادی گردشگر و علاقه مندان به طبیعت در سراسر جهان میزبانی می کند. ( Göksel Cüneyt İğde - خبرگزاری آناتولی )

کاخ اسحاق پاشا در ترکیه سفیدپوش شد Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde

برف کاخ "اسحاق پاشا" در شهرستان دوغو بایزید استان آغری واقع در شرق ترکیه را سفید پوش کرد. کاخ اسحاق پاشا به عنوان یکی از برجسته ترین نمونه های معماری عثمانی در ناحیه آناتولی در سال 2000 وارد فهرست موقت میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) شد و طی سال ها از شمار زیادی گردشگر و علاقه مندان به طبیعت در سراسر جهان میزبانی می کند. ( Göksel Cüneyt İğde - خبرگزاری آناتولی )

کاخ اسحاق پاشا در ترکیه سفیدپوش شد Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde

برف کاخ "اسحاق پاشا" در شهرستان دوغو بایزید استان آغری واقع در شرق ترکیه را سفید پوش کرد. کاخ اسحاق پاشا به عنوان یکی از برجسته ترین نمونه های معماری عثمانی در ناحیه آناتولی در سال 2000 وارد فهرست موقت میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) شد و طی سال ها از شمار زیادی گردشگر و علاقه مندان به طبیعت در سراسر جهان میزبانی می کند. ( Göksel Cüneyt İğde - خبرگزاری آناتولی )

کاخ اسحاق پاشا در ترکیه سفیدپوش شد Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde

برف کاخ "اسحاق پاشا" در شهرستان دوغو بایزید استان آغری واقع در شرق ترکیه را سفید پوش کرد. کاخ اسحاق پاشا به عنوان یکی از برجسته ترین نمونه های معماری عثمانی در ناحیه آناتولی در سال 2000 وارد فهرست موقت میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) شد و طی سال ها از شمار زیادی گردشگر و علاقه مندان به طبیعت در سراسر جهان میزبانی می کند. ( Göksel Cüneyt İğde - خبرگزاری آناتولی )

کاخ اسحاق پاشا در ترکیه سفیدپوش شد Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde

برف کاخ "اسحاق پاشا" در شهرستان دوغو بایزید استان آغری واقع در شرق ترکیه را سفید پوش کرد. کاخ اسحاق پاشا به عنوان یکی از برجسته ترین نمونه های معماری عثمانی در ناحیه آناتولی در سال 2000 وارد فهرست موقت میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) شد و طی سال ها از شمار زیادی گردشگر و علاقه مندان به طبیعت در سراسر جهان میزبانی می کند. ( Göksel Cüneyt İğde - خبرگزاری آناتولی )

کاخ اسحاق پاشا در ترکیه سفیدپوش شد Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde

برف کاخ "اسحاق پاشا" در شهرستان دوغو بایزید استان آغری واقع در شرق ترکیه را سفید پوش کرد. کاخ اسحاق پاشا به عنوان یکی از برجسته ترین نمونه های معماری عثمانی در ناحیه آناتولی در سال 2000 وارد فهرست موقت میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) شد و طی سال ها از شمار زیادی گردشگر و علاقه مندان به طبیعت در سراسر جهان میزبانی می کند. ( Göksel Cüneyt İğde - خبرگزاری آناتولی )

کاخ اسحاق پاشا در ترکیه سفیدپوش شد Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde

برف کاخ "اسحاق پاشا" در شهرستان دوغو بایزید استان آغری واقع در شرق ترکیه را سفید پوش کرد. کاخ اسحاق پاشا به عنوان یکی از برجسته ترین نمونه های معماری عثمانی در ناحیه آناتولی در سال 2000 وارد فهرست موقت میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) شد و طی سال ها از شمار زیادی گردشگر و علاقه مندان به طبیعت در سراسر جهان میزبانی می کند. ( Göksel Cüneyt İğde - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها