چهل هزار لاک‌پشت در موغلای ترکیه روانه دریا شدند

چهل هزار لاک‌پشت در موغلای ترکیه روانه دریا شدند

چهل هزار جوجه لاک‌پشت سرخ در ساحل ایزتوزوی شهرستان اورتاجا از توابع استان موغلای ترکیه از تخم خارج و روانه دریا شدند. ( Durmuş Genç - خبرگزاری آناتولی )

چهل هزار لاک‌پشت در موغلای ترکیه روانه دریا شدند
Fotoğraf: Durmuş Genç

چهل هزار جوجه لاک‌پشت سرخ در ساحل ایزتوزوی شهرستان اورتاجا از توابع استان موغلای ترکیه از تخم خارج و روانه دریا شدند. ( Durmuş Genç - خبرگزاری آناتولی )

چهل هزار لاک‌پشت در موغلای ترکیه روانه دریا شدند
Fotoğraf: Durmuş Genç

چهل هزار جوجه لاک‌پشت سرخ در ساحل ایزتوزوی شهرستان اورتاجا از توابع استان موغلای ترکیه از تخم خارج و روانه دریا شدند. ( Durmuş Genç - خبرگزاری آناتولی )

چهل هزار لاک‌پشت در موغلای ترکیه روانه دریا شدند
Fotoğraf: Durmuş Genç

چهل هزار جوجه لاک‌پشت سرخ در ساحل ایزتوزوی شهرستان اورتاجا از توابع استان موغلای ترکیه از تخم خارج و روانه دریا شدند. ( Durmuş Genç - خبرگزاری آناتولی )

چهل هزار لاک‌پشت در موغلای ترکیه روانه دریا شدند
Fotoğraf: Durmuş Genç

چهل هزار جوجه لاک‌پشت سرخ در ساحل ایزتوزوی شهرستان اورتاجا از توابع استان موغلای ترکیه از تخم خارج و روانه دریا شدند. ( Durmuş Genç - خبرگزاری آناتولی )

چهل هزار لاک‌پشت در موغلای ترکیه روانه دریا شدند
Fotoğraf: Durmuş Genç

چهل هزار جوجه لاک‌پشت سرخ در ساحل ایزتوزوی شهرستان اورتاجا از توابع استان موغلای ترکیه از تخم خارج و روانه دریا شدند. ( Durmuş Genç - خبرگزاری آناتولی )

چهل هزار لاک‌پشت در موغلای ترکیه روانه دریا شدند
Fotoğraf: Durmuş Genç

چهل هزار جوجه لاک‌پشت سرخ در ساحل ایزتوزوی شهرستان اورتاجا از توابع استان موغلای ترکیه از تخم خارج و روانه دریا شدند. ( Durmuş Genç - خبرگزاری آناتولی )

چهل هزار لاک‌پشت در موغلای ترکیه روانه دریا شدند
Fotoğraf: Durmuş Genç

چهل هزار جوجه لاک‌پشت سرخ در ساحل ایزتوزوی شهرستان اورتاجا از توابع استان موغلای ترکیه از تخم خارج و روانه دریا شدند. ( Durmuş Genç - خبرگزاری آناتولی )

چهل هزار لاک‌پشت در موغلای ترکیه روانه دریا شدند
Fotoğraf: Durmuş Genç

چهل هزار جوجه لاک‌پشت سرخ در ساحل ایزتوزوی شهرستان اورتاجا از توابع استان موغلای ترکیه از تخم خارج و روانه دریا شدند. ( Durmuş Genç - خبرگزاری آناتولی )

چهل هزار لاک‌پشت در موغلای ترکیه روانه دریا شدند
Fotoğraf: Durmuş Genç

چهل هزار جوجه لاک‌پشت سرخ در ساحل ایزتوزوی شهرستان اورتاجا از توابع استان موغلای ترکیه از تخم خارج و روانه دریا شدند. ( Durmuş Genç - خبرگزاری آناتولی )

چهل هزار لاک‌پشت در موغلای ترکیه روانه دریا شدند
Fotoğraf: Durmuş Genç

چهل هزار جوجه لاک‌پشت سرخ در ساحل ایزتوزوی شهرستان اورتاجا از توابع استان موغلای ترکیه از تخم خارج و روانه دریا شدند. ( Durmuş Genç - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها