چشم‌انداز کم‌نظیر «پارک ملی کوه آغری» ترکیه

چشم‌انداز کم‌نظیر «پارک ملی کوه آغری» ترکیه

منظره بسیار زیبای تالاب‌های «پارک ملی کوه آغری» در شهرستان دوغوبایزید استان آغری ترکیه در چهار فصل سال بازدیدکنندگان را مسحور خود می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

چشم‌انداز کم‌نظیر «پارک ملی کوه آغری» ترکیه
Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

منظره بسیار زیبای تالاب‌های «پارک ملی کوه آغری» در شهرستان دوغوبایزید استان آغری ترکیه در چهار فصل سال بازدیدکنندگان را مسحور خود می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

چشم‌انداز کم‌نظیر «پارک ملی کوه آغری» ترکیه
Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

منظره بسیار زیبای تالاب‌های «پارک ملی کوه آغری» در شهرستان دوغوبایزید استان آغری ترکیه در چهار فصل سال بازدیدکنندگان را مسحور خود می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

چشم‌انداز کم‌نظیر «پارک ملی کوه آغری» ترکیه
Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

منظره بسیار زیبای تالاب‌های «پارک ملی کوه آغری» در شهرستان دوغوبایزید استان آغری ترکیه در چهار فصل سال بازدیدکنندگان را مسحور خود می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

چشم‌انداز کم‌نظیر «پارک ملی کوه آغری» ترکیه
Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

منظره بسیار زیبای تالاب‌های «پارک ملی کوه آغری» در شهرستان دوغوبایزید استان آغری ترکیه در چهار فصل سال بازدیدکنندگان را مسحور خود می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

چشم‌انداز کم‌نظیر «پارک ملی کوه آغری» ترکیه
Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

منظره بسیار زیبای تالاب‌های «پارک ملی کوه آغری» در شهرستان دوغوبایزید استان آغری ترکیه در چهار فصل سال بازدیدکنندگان را مسحور خود می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

چشم‌انداز کم‌نظیر «پارک ملی کوه آغری» ترکیه
Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

منظره بسیار زیبای تالاب‌های «پارک ملی کوه آغری» در شهرستان دوغوبایزید استان آغری ترکیه در چهار فصل سال بازدیدکنندگان را مسحور خود می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

چشم‌انداز کم‌نظیر «پارک ملی کوه آغری» ترکیه
Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

منظره بسیار زیبای تالاب‌های «پارک ملی کوه آغری» در شهرستان دوغوبایزید استان آغری ترکیه در چهار فصل سال بازدیدکنندگان را مسحور خود می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

چشم‌انداز کم‌نظیر «پارک ملی کوه آغری» ترکیه
Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

منظره بسیار زیبای تالاب‌های «پارک ملی کوه آغری» در شهرستان دوغوبایزید استان آغری ترکیه در چهار فصل سال بازدیدکنندگان را مسحور خود می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

چشم‌انداز کم‌نظیر «پارک ملی کوه آغری» ترکیه
Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

منظره بسیار زیبای تالاب‌های «پارک ملی کوه آغری» در شهرستان دوغوبایزید استان آغری ترکیه در چهار فصل سال بازدیدکنندگان را مسحور خود می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

چشم‌انداز کم‌نظیر «پارک ملی کوه آغری» ترکیه
Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

منظره بسیار زیبای تالاب‌های «پارک ملی کوه آغری» در شهرستان دوغوبایزید استان آغری ترکیه در چهار فصل سال بازدیدکنندگان را مسحور خود می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

چشم‌انداز کم‌نظیر «پارک ملی کوه آغری» ترکیه
Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

منظره بسیار زیبای تالاب‌های «پارک ملی کوه آغری» در شهرستان دوغوبایزید استان آغری ترکیه در چهار فصل سال بازدیدکنندگان را مسحور خود می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

چشم‌انداز کم‌نظیر «پارک ملی کوه آغری» ترکیه
Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

منظره بسیار زیبای تالاب‌های «پارک ملی کوه آغری» در شهرستان دوغوبایزید استان آغری ترکیه در چهار فصل سال بازدیدکنندگان را مسحور خود می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

چشم‌انداز کم‌نظیر «پارک ملی کوه آغری» ترکیه
Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

منظره بسیار زیبای تالاب‌های «پارک ملی کوه آغری» در شهرستان دوغوبایزید استان آغری ترکیه در چهار فصل سال بازدیدکنندگان را مسحور خود می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

چشم‌انداز کم‌نظیر «پارک ملی کوه آغری» ترکیه
Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

منظره بسیار زیبای تالاب‌های «پارک ملی کوه آغری» در شهرستان دوغوبایزید استان آغری ترکیه در چهار فصل سال بازدیدکنندگان را مسحور خود می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

چشم‌انداز کم‌نظیر «پارک ملی کوه آغری» ترکیه
Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

منظره بسیار زیبای تالاب‌های «پارک ملی کوه آغری» در شهرستان دوغوبایزید استان آغری ترکیه در چهار فصل سال بازدیدکنندگان را مسحور خود می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها