چشم انداز زیبای پاییزی در آبگیرهای "پازاریری" استان بیله‌جیک ترکیه

چشم انداز زیبای پاییزی در آبگیرهای "پازاریری" استان بیله‌جیک ترکیه

شهرستان "پازاریری" در 30 کیلومتری مرکز استان بیله‌جیک ترکیه، با 8 آبگیر‌ و طبیعت زیبای خود در فصل پاییز توجه گردشگران و علاقمندان به طبیعت را به خود جلب می‌کند. گردشگرانی که از مناطق همجوار به این منطقه می‌آیند از طبیعت و‌ آبگیرهای بوزلجا آرموت، کوچک المالی، بویوک المالی، گون‌یوردو، سارنیچ، اسره، دره‌کوی و مصطفی ائل‌دمیر لذت می برند و با محیط آرامش‌بخش‌ این منطقه از هیاهو و استرس شهری دور میشوند. ( Tayyib Hoşbaş - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای پاییزی در آبگیرهای "پازاریری" استان بیله‌جیک ترکیه Fotoğraf: Tayyib Hoşbaş

شهرستان "پازاریری" در 30 کیلومتری مرکز استان بیله‌جیک ترکیه، با 8 آبگیر‌ و طبیعت زیبای خود در فصل پاییز توجه گردشگران و علاقمندان به طبیعت را به خود جلب می‌کند. گردشگرانی که از مناطق همجوار به این منطقه می‌آیند از طبیعت و‌ آبگیرهای بوزلجا آرموت، کوچک المالی، بویوک المالی، گون‌یوردو، سارنیچ، اسره، دره‌کوی و مصطفی ائل‌دمیر لذت می برند و با محیط آرامش‌بخش‌ این منطقه از هیاهو و استرس شهری دور میشوند. ( Tayyib Hoşbaş - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای پاییزی در آبگیرهای "پازاریری" استان بیله‌جیک ترکیه Fotoğraf: Tayyib Hoşbaş

شهرستان "پازاریری" در 30 کیلومتری مرکز استان بیله‌جیک ترکیه، با 8 آبگیر‌ و طبیعت زیبای خود در فصل پاییز توجه گردشگران و علاقمندان به طبیعت را به خود جلب می‌کند. گردشگرانی که از مناطق همجوار به این منطقه می‌آیند از طبیعت و‌ آبگیرهای بوزلجا آرموت، کوچک المالی، بویوک المالی، گون‌یوردو، سارنیچ، اسره، دره‌کوی و مصطفی ائل‌دمیر لذت می برند و با محیط آرامش‌بخش‌ این منطقه از هیاهو و استرس شهری دور میشوند. ( Tayyib Hoşbaş - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای پاییزی در آبگیرهای "پازاریری" استان بیله‌جیک ترکیه Fotoğraf: Tayyib Hoşbaş

شهرستان "پازاریری" در 30 کیلومتری مرکز استان بیله‌جیک ترکیه، با 8 آبگیر‌ و طبیعت زیبای خود در فصل پاییز توجه گردشگران و علاقمندان به طبیعت را به خود جلب می‌کند. گردشگرانی که از مناطق همجوار به این منطقه می‌آیند از طبیعت و‌ آبگیرهای بوزلجا آرموت، کوچک المالی، بویوک المالی، گون‌یوردو، سارنیچ، اسره، دره‌کوی و مصطفی ائل‌دمیر لذت می برند و با محیط آرامش‌بخش‌ این منطقه از هیاهو و استرس شهری دور میشوند. ( Tayyib Hoşbaş - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای پاییزی در آبگیرهای "پازاریری" استان بیله‌جیک ترکیه Fotoğraf: Tayyib Hoşbaş

شهرستان "پازاریری" در 30 کیلومتری مرکز استان بیله‌جیک ترکیه، با 8 آبگیر‌ و طبیعت زیبای خود در فصل پاییز توجه گردشگران و علاقمندان به طبیعت را به خود جلب می‌کند. گردشگرانی که از مناطق همجوار به این منطقه می‌آیند از طبیعت و‌ آبگیرهای بوزلجا آرموت، کوچک المالی، بویوک المالی، گون‌یوردو، سارنیچ، اسره، دره‌کوی و مصطفی ائل‌دمیر لذت می برند و با محیط آرامش‌بخش‌ این منطقه از هیاهو و استرس شهری دور میشوند. ( Tayyib Hoşbaş - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای پاییزی در آبگیرهای "پازاریری" استان بیله‌جیک ترکیه Fotoğraf: Tayyib Hoşbaş

شهرستان "پازاریری" در 30 کیلومتری مرکز استان بیله‌جیک ترکیه، با 8 آبگیر‌ و طبیعت زیبای خود در فصل پاییز توجه گردشگران و علاقمندان به طبیعت را به خود جلب می‌کند. گردشگرانی که از مناطق همجوار به این منطقه می‌آیند از طبیعت و‌ آبگیرهای بوزلجا آرموت، کوچک المالی، بویوک المالی، گون‌یوردو، سارنیچ، اسره، دره‌کوی و مصطفی ائل‌دمیر لذت می برند و با محیط آرامش‌بخش‌ این منطقه از هیاهو و استرس شهری دور میشوند. ( Tayyib Hoşbaş - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای پاییزی در آبگیرهای "پازاریری" استان بیله‌جیک ترکیه Fotoğraf: Tayyib Hoşbaş

شهرستان "پازاریری" در 30 کیلومتری مرکز استان بیله‌جیک ترکیه، با 8 آبگیر‌ و طبیعت زیبای خود در فصل پاییز توجه گردشگران و علاقمندان به طبیعت را به خود جلب می‌کند. گردشگرانی که از مناطق همجوار به این منطقه می‌آیند از طبیعت و‌ آبگیرهای بوزلجا آرموت، کوچک المالی، بویوک المالی، گون‌یوردو، سارنیچ، اسره، دره‌کوی و مصطفی ائل‌دمیر لذت می برند و با محیط آرامش‌بخش‌ این منطقه از هیاهو و استرس شهری دور میشوند. ( Tayyib Hoşbaş - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای پاییزی در آبگیرهای "پازاریری" استان بیله‌جیک ترکیه Fotoğraf: Tayyib Hoşbaş

شهرستان "پازاریری" در 30 کیلومتری مرکز استان بیله‌جیک ترکیه، با 8 آبگیر‌ و طبیعت زیبای خود در فصل پاییز توجه گردشگران و علاقمندان به طبیعت را به خود جلب می‌کند. گردشگرانی که از مناطق همجوار به این منطقه می‌آیند از طبیعت و‌ آبگیرهای بوزلجا آرموت، کوچک المالی، بویوک المالی، گون‌یوردو، سارنیچ، اسره، دره‌کوی و مصطفی ائل‌دمیر لذت می برند و با محیط آرامش‌بخش‌ این منطقه از هیاهو و استرس شهری دور میشوند. ( Tayyib Hoşbaş - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای پاییزی در آبگیرهای "پازاریری" استان بیله‌جیک ترکیه Fotoğraf: Tayyib Hoşbaş

شهرستان "پازاریری" در 30 کیلومتری مرکز استان بیله‌جیک ترکیه، با 8 آبگیر‌ و طبیعت زیبای خود در فصل پاییز توجه گردشگران و علاقمندان به طبیعت را به خود جلب می‌کند. گردشگرانی که از مناطق همجوار به این منطقه می‌آیند از طبیعت و‌ آبگیرهای بوزلجا آرموت، کوچک المالی، بویوک المالی، گون‌یوردو، سارنیچ، اسره، دره‌کوی و مصطفی ائل‌دمیر لذت می برند و با محیط آرامش‌بخش‌ این منطقه از هیاهو و استرس شهری دور میشوند. ( Tayyib Hoşbaş - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای پاییزی در آبگیرهای "پازاریری" استان بیله‌جیک ترکیه Fotoğraf: Tayyib Hoşbaş

شهرستان "پازاریری" در 30 کیلومتری مرکز استان بیله‌جیک ترکیه، با 8 آبگیر‌ و طبیعت زیبای خود در فصل پاییز توجه گردشگران و علاقمندان به طبیعت را به خود جلب می‌کند. گردشگرانی که از مناطق همجوار به این منطقه می‌آیند از طبیعت و‌ آبگیرهای بوزلجا آرموت، کوچک المالی، بویوک المالی، گون‌یوردو، سارنیچ، اسره، دره‌کوی و مصطفی ائل‌دمیر لذت می برند و با محیط آرامش‌بخش‌ این منطقه از هیاهو و استرس شهری دور میشوند. ( Tayyib Hoşbaş - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها