چای دم کرده در عراق در ایران پذیرایی می‌شود
19.09.2023

شهروندان ایران و عراق در کافه‌های واقع شده در کانال آب در مرز دو کشور بدون داشتن پاسپورت با نزدیکان خود دیدار می‌کنند. ( Fariq Faraj Mahmood - خبرگزاری آناتولی )

چای دم کرده در عراق در ایران پذیرایی می‌شود
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شهروندان ایران و عراق در کافه‌های واقع شده در کانال آب در مرز دو کشور بدون داشتن پاسپورت با نزدیکان خود دیدار می‌کنند. ( Fariq Faraj Mahmood - خبرگزاری آناتولی )

چای دم کرده در عراق در ایران پذیرایی می‌شود
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شهروندان ایران و عراق در کافه‌های واقع شده در کانال آب در مرز دو کشور بدون داشتن پاسپورت با نزدیکان خود دیدار می‌کنند. ( Fariq Faraj Mahmood - خبرگزاری آناتولی )

چای دم کرده در عراق در ایران پذیرایی می‌شود
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شهروندان ایران و عراق در کافه‌های واقع شده در کانال آب در مرز دو کشور بدون داشتن پاسپورت با نزدیکان خود دیدار می‌کنند. ( Fariq Faraj Mahmood - خبرگزاری آناتولی )

چای دم کرده در عراق در ایران پذیرایی می‌شود
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شهروندان ایران و عراق در کافه‌های واقع شده در کانال آب در مرز دو کشور بدون داشتن پاسپورت با نزدیکان خود دیدار می‌کنند. ( Fariq Faraj Mahmood - خبرگزاری آناتولی )

چای دم کرده در عراق در ایران پذیرایی می‌شود
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شهروندان ایران و عراق در کافه‌های واقع شده در کانال آب در مرز دو کشور بدون داشتن پاسپورت با نزدیکان خود دیدار می‌کنند. ( Fariq Faraj Mahmood - خبرگزاری آناتولی )

چای دم کرده در عراق در ایران پذیرایی می‌شود
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شهروندان ایران و عراق در کافه‌های واقع شده در کانال آب در مرز دو کشور بدون داشتن پاسپورت با نزدیکان خود دیدار می‌کنند. ( Fariq Faraj Mahmood - خبرگزاری آناتولی )

چای دم کرده در عراق در ایران پذیرایی می‌شود
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شهروندان ایران و عراق در کافه‌های واقع شده در کانال آب در مرز دو کشور بدون داشتن پاسپورت با نزدیکان خود دیدار می‌کنند. ( Fariq Faraj Mahmood - خبرگزاری آناتولی )

چای دم کرده در عراق در ایران پذیرایی می‌شود
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شهروندان ایران و عراق در کافه‌های واقع شده در کانال آب در مرز دو کشور بدون داشتن پاسپورت با نزدیکان خود دیدار می‌کنند. ( Fariq Faraj Mahmood - خبرگزاری آناتولی )

چای دم کرده در عراق در ایران پذیرایی می‌شود
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شهروندان ایران و عراق در کافه‌های واقع شده در کانال آب در مرز دو کشور بدون داشتن پاسپورت با نزدیکان خود دیدار می‌کنند. ( Fariq Faraj Mahmood - خبرگزاری آناتولی )

چای دم کرده در عراق در ایران پذیرایی می‌شود
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شهروندان ایران و عراق در کافه‌های واقع شده در کانال آب در مرز دو کشور بدون داشتن پاسپورت با نزدیکان خود دیدار می‌کنند. ( Fariq Faraj Mahmood - خبرگزاری آناتولی )

چای دم کرده در عراق در ایران پذیرایی می‌شود
Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood

شهروندان ایران و عراق در کافه‌های واقع شده در کانال آب در مرز دو کشور بدون داشتن پاسپورت با نزدیکان خود دیدار می‌کنند. ( Fariq Faraj Mahmood - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها