چاووش‌اوغلو: فعالیت‌ها برای افزایش سطح نمایندگی دیپلماتیک با اسرائیل را آغاز کردیم
23.06.2022

چاووش‌اوغلو: فعالیت‌ها برای افزایش سطح نمایندگی دیپلماتیک با اسرائیل را آغاز کردیم

چاووش‌اوغلو: فعالیت‌ها برای افزایش سطح نمایندگی دیپلماتیک با اسرائیل را آغاز کردیم
Fotoğraf: Cem Özdel

چاووش‌اوغلو: فعالیت‌ها برای افزایش سطح نمایندگی دیپلماتیک با اسرائیل را آغاز کردیم

چاووش‌اوغلو: فعالیت‌ها برای افزایش سطح نمایندگی دیپلماتیک با اسرائیل را آغاز کردیم
Fotoğraf: Cem Özdel

چاووش‌اوغلو: فعالیت‌ها برای افزایش سطح نمایندگی دیپلماتیک با اسرائیل را آغاز کردیم

چاووش‌اوغلو: فعالیت‌ها برای افزایش سطح نمایندگی دیپلماتیک با اسرائیل را آغاز کردیم
Fotoğraf: Cem Özdel

چاووش‌اوغلو: فعالیت‌ها برای افزایش سطح نمایندگی دیپلماتیک با اسرائیل را آغاز کردیم

چاووش‌اوغلو: فعالیت‌ها برای افزایش سطح نمایندگی دیپلماتیک با اسرائیل را آغاز کردیم
Fotoğraf: Cem Özdel

چاووش‌اوغلو: فعالیت‌ها برای افزایش سطح نمایندگی دیپلماتیک با اسرائیل را آغاز کردیم

چاووش‌اوغلو: فعالیت‌ها برای افزایش سطح نمایندگی دیپلماتیک با اسرائیل را آغاز کردیم
Fotoğraf: Cem Özdel

چاووش‌اوغلو: فعالیت‌ها برای افزایش سطح نمایندگی دیپلماتیک با اسرائیل را آغاز کردیم

چاووش‌اوغلو: فعالیت‌ها برای افزایش سطح نمایندگی دیپلماتیک با اسرائیل را آغاز کردیم
Fotoğraf: Cem Özdel

چاووش‌اوغلو: فعالیت‌ها برای افزایش سطح نمایندگی دیپلماتیک با اسرائیل را آغاز کردیم

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها