پناهجویان افغان اخراج شده از یونان: مدیون ترکیه هستیم

پناهجویان افغان اخراج شده از یونان: مدیون ترکیه هستیم

پناهجویان افغانستانی که دو روز پیش پس از ضرب و شتم و ضبط اشاء گرانبهایشان توسط نیروهای امنیتی یونان و رانده شدن به وسط دریا از سوی گارد ساحلی ترکیه نجات یافته‌اند، می‌گویند که جانشان را مدیون گارد ساحلی و پلیس ترکیه هستند. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

پناهجویان افغان اخراج شده از یونان: مدیون ترکیه هستیم Fotoğraf: Abdullah Coşkun

پناهجویان افغانستانی که دو روز پیش پس از ضرب و شتم و ضبط اشاء گرانبهایشان توسط نیروهای امنیتی یونان و رانده شدن به وسط دریا از سوی گارد ساحلی ترکیه نجات یافته‌اند، می‌گویند که جانشان را مدیون گارد ساحلی و پلیس ترکیه هستند. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

پناهجویان افغان اخراج شده از یونان: مدیون ترکیه هستیم Fotoğraf: Abdullah Coşkun

پناهجویان افغانستانی که دو روز پیش پس از ضرب و شتم و ضبط اشاء گرانبهایشان توسط نیروهای امنیتی یونان و رانده شدن به وسط دریا از سوی گارد ساحلی ترکیه نجات یافته‌اند، می‌گویند که جانشان را مدیون گارد ساحلی و پلیس ترکیه هستند. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

پناهجویان افغان اخراج شده از یونان: مدیون ترکیه هستیم Fotoğraf: Abdullah Coşkun

پناهجویان افغانستانی که دو روز پیش پس از ضرب و شتم و ضبط اشاء گرانبهایشان توسط نیروهای امنیتی یونان و رانده شدن به وسط دریا از سوی گارد ساحلی ترکیه نجات یافته‌اند، می‌گویند که جانشان را مدیون گارد ساحلی و پلیس ترکیه هستند. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

پناهجویان افغان اخراج شده از یونان: مدیون ترکیه هستیم Fotoğraf: Abdullah Coşkun

پناهجویان افغانستانی که دو روز پیش پس از ضرب و شتم و ضبط اشاء گرانبهایشان توسط نیروهای امنیتی یونان و رانده شدن به وسط دریا از سوی گارد ساحلی ترکیه نجات یافته‌اند، می‌گویند که جانشان را مدیون گارد ساحلی و پلیس ترکیه هستند. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

پناهجویان افغان اخراج شده از یونان: مدیون ترکیه هستیم Fotoğraf: Abdullah Coşkun

پناهجویان افغانستانی که دو روز پیش پس از ضرب و شتم و ضبط اشاء گرانبهایشان توسط نیروهای امنیتی یونان و رانده شدن به وسط دریا از سوی گارد ساحلی ترکیه نجات یافته‌اند، می‌گویند که جانشان را مدیون گارد ساحلی و پلیس ترکیه هستند. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

پناهجویان افغان اخراج شده از یونان: مدیون ترکیه هستیم Fotoğraf: Abdullah Coşkun

پناهجویان افغانستانی که دو روز پیش پس از ضرب و شتم و ضبط اشاء گرانبهایشان توسط نیروهای امنیتی یونان و رانده شدن به وسط دریا از سوی گارد ساحلی ترکیه نجات یافته‌اند، می‌گویند که جانشان را مدیون گارد ساحلی و پلیس ترکیه هستند. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

پناهجویان افغان اخراج شده از یونان: مدیون ترکیه هستیم Fotoğraf: Abdullah Coşkun

پناهجویان افغانستانی که دو روز پیش پس از ضرب و شتم و ضبط اشاء گرانبهایشان توسط نیروهای امنیتی یونان و رانده شدن به وسط دریا از سوی گارد ساحلی ترکیه نجات یافته‌اند، می‌گویند که جانشان را مدیون گارد ساحلی و پلیس ترکیه هستند. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

پناهجویان افغان اخراج شده از یونان: مدیون ترکیه هستیم Fotoğraf: Abdullah Coşkun

پناهجویان افغانستانی که دو روز پیش پس از ضرب و شتم و ضبط اشاء گرانبهایشان توسط نیروهای امنیتی یونان و رانده شدن به وسط دریا از سوی گارد ساحلی ترکیه نجات یافته‌اند، می‌گویند که جانشان را مدیون گارد ساحلی و پلیس ترکیه هستند. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

پناهجویان افغان اخراج شده از یونان: مدیون ترکیه هستیم Fotoğraf: Abdullah Coşkun

پناهجویان افغانستانی که دو روز پیش پس از ضرب و شتم و ضبط اشاء گرانبهایشان توسط نیروهای امنیتی یونان و رانده شدن به وسط دریا از سوی گارد ساحلی ترکیه نجات یافته‌اند، می‌گویند که جانشان را مدیون گارد ساحلی و پلیس ترکیه هستند. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

پناهجویان افغان اخراج شده از یونان: مدیون ترکیه هستیم Fotoğraf: Abdullah Coşkun

پناهجویان افغانستانی که دو روز پیش پس از ضرب و شتم و ضبط اشاء گرانبهایشان توسط نیروهای امنیتی یونان و رانده شدن به وسط دریا از سوی گارد ساحلی ترکیه نجات یافته‌اند، می‌گویند که جانشان را مدیون گارد ساحلی و پلیس ترکیه هستند. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

پناهجویان افغان اخراج شده از یونان: مدیون ترکیه هستیم Fotoğraf: Abdullah Coşkun

پناهجویان افغانستانی که دو روز پیش پس از ضرب و شتم و ضبط اشاء گرانبهایشان توسط نیروهای امنیتی یونان و رانده شدن به وسط دریا از سوی گارد ساحلی ترکیه نجات یافته‌اند، می‌گویند که جانشان را مدیون گارد ساحلی و پلیس ترکیه هستند. ( Abdullah Coşkun - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها