پل «علاءالدین کیقباد» یادگار باشکوه گذشته

پل «علاءالدین کیقباد» یادگار باشکوه گذشته

پل «علاءالدین کیقباد» در شهر تاریخی «آسپندوس» در استان آنتالیا یکی از سیزده پل تاریخی که از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه تحت عنوان "پل ها، شاهدان تاریخ" معرفی شده است، گذشته دور را به نمایش می گذارد. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

پل «علاءالدین کیقباد» یادگار باشکوه گذشته
Fotoğraf: Orhan Çiçek

پل «علاءالدین کیقباد» در شهر تاریخی «آسپندوس» در استان آنتالیا یکی از سیزده پل تاریخی که از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه تحت عنوان "پل ها، شاهدان تاریخ" معرفی شده است، گذشته دور را به نمایش می گذارد. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

پل «علاءالدین کیقباد» یادگار باشکوه گذشته
Fotoğraf: Orhan Çiçek

پل «علاءالدین کیقباد» در شهر تاریخی «آسپندوس» در استان آنتالیا یکی از سیزده پل تاریخی که از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه تحت عنوان "پل ها، شاهدان تاریخ" معرفی شده است، گذشته دور را به نمایش می گذارد. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

پل «علاءالدین کیقباد» یادگار باشکوه گذشته
Fotoğraf: Orhan Çiçek

پل «علاءالدین کیقباد» در شهر تاریخی «آسپندوس» در استان آنتالیا یکی از سیزده پل تاریخی که از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه تحت عنوان "پل ها، شاهدان تاریخ" معرفی شده است، گذشته دور را به نمایش می گذارد. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

پل «علاءالدین کیقباد» یادگار باشکوه گذشته
Fotoğraf: Orhan Çiçek

پل «علاءالدین کیقباد» در شهر تاریخی «آسپندوس» در استان آنتالیا یکی از سیزده پل تاریخی که از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه تحت عنوان "پل ها، شاهدان تاریخ" معرفی شده است، گذشته دور را به نمایش می گذارد. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

پل «علاءالدین کیقباد» یادگار باشکوه گذشته
Fotoğraf: Orhan Çiçek

پل «علاءالدین کیقباد» در شهر تاریخی «آسپندوس» در استان آنتالیا یکی از سیزده پل تاریخی که از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه تحت عنوان "پل ها، شاهدان تاریخ" معرفی شده است، گذشته دور را به نمایش می گذارد. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

پل «علاءالدین کیقباد» یادگار باشکوه گذشته
Fotoğraf: Orhan Çiçek

پل «علاءالدین کیقباد» در شهر تاریخی «آسپندوس» در استان آنتالیا یکی از سیزده پل تاریخی که از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه تحت عنوان "پل ها، شاهدان تاریخ" معرفی شده است، گذشته دور را به نمایش می گذارد. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

پل «علاءالدین کیقباد» یادگار باشکوه گذشته
Fotoğraf: Orhan Çiçek

پل «علاءالدین کیقباد» در شهر تاریخی «آسپندوس» در استان آنتالیا یکی از سیزده پل تاریخی که از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه تحت عنوان "پل ها، شاهدان تاریخ" معرفی شده است، گذشته دور را به نمایش می گذارد. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

پل «علاءالدین کیقباد» یادگار باشکوه گذشته
Fotoğraf: Orhan Çiçek

پل «علاءالدین کیقباد» در شهر تاریخی «آسپندوس» در استان آنتالیا یکی از سیزده پل تاریخی که از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه تحت عنوان "پل ها، شاهدان تاریخ" معرفی شده است، گذشته دور را به نمایش می گذارد. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

پل «علاءالدین کیقباد» یادگار باشکوه گذشته
Fotoğraf: Orhan Çiçek

پل «علاءالدین کیقباد» در شهر تاریخی «آسپندوس» در استان آنتالیا یکی از سیزده پل تاریخی که از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه تحت عنوان "پل ها، شاهدان تاریخ" معرفی شده است، گذشته دور را به نمایش می گذارد. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

پل «علاءالدین کیقباد» یادگار باشکوه گذشته
Fotoğraf: Orhan Çiçek

پل «علاءالدین کیقباد» در شهر تاریخی «آسپندوس» در استان آنتالیا یکی از سیزده پل تاریخی که از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه تحت عنوان "پل ها، شاهدان تاریخ" معرفی شده است، گذشته دور را به نمایش می گذارد. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها