پارک ملی کوه آغری؛ میزبان پرندگان مهاجر

پارک ملی کوه آغری؛ میزبان پرندگان مهاجر

با آغاز فصل بهار هزاران پرنده مهاجر همانند هر سال به «پارک ملی کوه آغری» واقع در دامنه مرتفع‌ترین کوه ترکیه، کوچ کرده اند. این پارک که در مسیر کوچ پرندگان از جنوب به شمال قرار دارد با افزایش دمای هوا از گونه های مختلف پرندگان میزبانی می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

پارک ملی کوه آغری؛ میزبان پرندگان مهاجر Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

با آغاز فصل بهار هزاران پرنده مهاجر همانند هر سال به «پارک ملی کوه آغری» واقع در دامنه مرتفع‌ترین کوه ترکیه، کوچ کرده اند. این پارک که در مسیر کوچ پرندگان از جنوب به شمال قرار دارد با افزایش دمای هوا از گونه های مختلف پرندگان میزبانی می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

پارک ملی کوه آغری؛ میزبان پرندگان مهاجر Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

با آغاز فصل بهار هزاران پرنده مهاجر همانند هر سال به «پارک ملی کوه آغری» واقع در دامنه مرتفع‌ترین کوه ترکیه، کوچ کرده اند. این پارک که در مسیر کوچ پرندگان از جنوب به شمال قرار دارد با افزایش دمای هوا از گونه های مختلف پرندگان میزبانی می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

پارک ملی کوه آغری؛ میزبان پرندگان مهاجر Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

با آغاز فصل بهار هزاران پرنده مهاجر همانند هر سال به «پارک ملی کوه آغری» واقع در دامنه مرتفع‌ترین کوه ترکیه، کوچ کرده اند. این پارک که در مسیر کوچ پرندگان از جنوب به شمال قرار دارد با افزایش دمای هوا از گونه های مختلف پرندگان میزبانی می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

پارک ملی کوه آغری؛ میزبان پرندگان مهاجر Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

با آغاز فصل بهار هزاران پرنده مهاجر همانند هر سال به «پارک ملی کوه آغری» واقع در دامنه مرتفع‌ترین کوه ترکیه، کوچ کرده اند. این پارک که در مسیر کوچ پرندگان از جنوب به شمال قرار دارد با افزایش دمای هوا از گونه های مختلف پرندگان میزبانی می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

پارک ملی کوه آغری؛ میزبان پرندگان مهاجر Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

با آغاز فصل بهار هزاران پرنده مهاجر همانند هر سال به «پارک ملی کوه آغری» واقع در دامنه مرتفع‌ترین کوه ترکیه، کوچ کرده اند. این پارک که در مسیر کوچ پرندگان از جنوب به شمال قرار دارد با افزایش دمای هوا از گونه های مختلف پرندگان میزبانی می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

پارک ملی کوه آغری؛ میزبان پرندگان مهاجر Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

با آغاز فصل بهار هزاران پرنده مهاجر همانند هر سال به «پارک ملی کوه آغری» واقع در دامنه مرتفع‌ترین کوه ترکیه، کوچ کرده اند. این پارک که در مسیر کوچ پرندگان از جنوب به شمال قرار دارد با افزایش دمای هوا از گونه های مختلف پرندگان میزبانی می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

پارک ملی کوه آغری؛ میزبان پرندگان مهاجر Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

با آغاز فصل بهار هزاران پرنده مهاجر همانند هر سال به «پارک ملی کوه آغری» واقع در دامنه مرتفع‌ترین کوه ترکیه، کوچ کرده اند. این پارک که در مسیر کوچ پرندگان از جنوب به شمال قرار دارد با افزایش دمای هوا از گونه های مختلف پرندگان میزبانی می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

پارک ملی کوه آغری؛ میزبان پرندگان مهاجر Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

با آغاز فصل بهار هزاران پرنده مهاجر همانند هر سال به «پارک ملی کوه آغری» واقع در دامنه مرتفع‌ترین کوه ترکیه، کوچ کرده اند. این پارک که در مسیر کوچ پرندگان از جنوب به شمال قرار دارد با افزایش دمای هوا از گونه های مختلف پرندگان میزبانی می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

پارک ملی کوه آغری؛ میزبان پرندگان مهاجر Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

با آغاز فصل بهار هزاران پرنده مهاجر همانند هر سال به «پارک ملی کوه آغری» واقع در دامنه مرتفع‌ترین کوه ترکیه، کوچ کرده اند. این پارک که در مسیر کوچ پرندگان از جنوب به شمال قرار دارد با افزایش دمای هوا از گونه های مختلف پرندگان میزبانی می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

پارک ملی کوه آغری؛ میزبان پرندگان مهاجر Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

با آغاز فصل بهار هزاران پرنده مهاجر همانند هر سال به «پارک ملی کوه آغری» واقع در دامنه مرتفع‌ترین کوه ترکیه، کوچ کرده اند. این پارک که در مسیر کوچ پرندگان از جنوب به شمال قرار دارد با افزایش دمای هوا از گونه های مختلف پرندگان میزبانی می‌کند. ( Hüseyin Yıldız - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها