وقوع انفجاری مهیب در اسپانیا

وقوع انفجاری مهیب در اسپانیا

انفجاری مهیب در ساختمانی در شهر مادرید٬ پایتخت اسپانیا به وقوع پیوست. ( Burak Akbulut - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجاری مهیب در اسپانیا Fotoğraf: Burak Akbulut

انفجاری مهیب در ساختمانی در شهر مادرید٬ پایتخت اسپانیا به وقوع پیوست. ( Burak Akbulut - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجاری مهیب در اسپانیا Fotoğraf: Burak Akbulut

انفجاری مهیب در ساختمانی در شهر مادرید٬ پایتخت اسپانیا به وقوع پیوست. ( Burak Akbulut - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجاری مهیب در اسپانیا Fotoğraf: Burak Akbulut

انفجاری مهیب در ساختمانی در شهر مادرید٬ پایتخت اسپانیا به وقوع پیوست. ( Burak Akbulut - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجاری مهیب در اسپانیا Fotoğraf: Burak Akbulut

انفجاری مهیب در ساختمانی در شهر مادرید٬ پایتخت اسپانیا به وقوع پیوست. ( Burak Akbulut - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجاری مهیب در اسپانیا Fotoğraf: Burak Akbulut

انفجاری مهیب در ساختمانی در شهر مادرید٬ پایتخت اسپانیا به وقوع پیوست. ( Burak Akbulut - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجاری مهیب در اسپانیا Fotoğraf: Burak Akbulut

انفجاری مهیب در ساختمانی در شهر مادرید٬ پایتخت اسپانیا به وقوع پیوست. ( Burak Akbulut - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجاری مهیب در اسپانیا Fotoğraf: Burak Akbulut

انفجاری مهیب در ساختمانی در شهر مادرید٬ پایتخت اسپانیا به وقوع پیوست. ( Burak Akbulut - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجاری مهیب در اسپانیا Fotoğraf: Burak Akbulut

انفجاری مهیب در ساختمانی در شهر مادرید٬ پایتخت اسپانیا به وقوع پیوست. ( Burak Akbulut - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجاری مهیب در اسپانیا Fotoğraf: Burak Akbulut

انفجاری مهیب در ساختمانی در شهر مادرید٬ پایتخت اسپانیا به وقوع پیوست. ( Burak Akbulut - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجاری مهیب در اسپانیا Fotoğraf: Burak Akbulut

انفجاری مهیب در ساختمانی در شهر مادرید٬ پایتخت اسپانیا به وقوع پیوست. ( Burak Akbulut - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجاری مهیب در اسپانیا Fotoğraf: Burak Akbulut

انفجاری مهیب در ساختمانی در شهر مادرید٬ پایتخت اسپانیا به وقوع پیوست. ( Burak Akbulut - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجاری مهیب در اسپانیا Fotoğraf: Burak Akbulut

انفجاری مهیب در ساختمانی در شهر مادرید٬ پایتخت اسپانیا به وقوع پیوست. ( Burak Akbulut - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجاری مهیب در اسپانیا Fotoğraf: Burak Akbulut

انفجاری مهیب در ساختمانی در شهر مادرید٬ پایتخت اسپانیا به وقوع پیوست. ( Burak Akbulut - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجاری مهیب در اسپانیا Fotoğraf: Burak Akbulut

انفجاری مهیب در ساختمانی در شهر مادرید٬ پایتخت اسپانیا به وقوع پیوست. ( Burak Akbulut - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها