وضعیت بسیار دشوار پناهجویان در افغانستان

وضعیت بسیار دشوار پناهجویان در افغانستان

بسیاری از شهروندان افغانستان که به علت جنگ داخلی، شهر و دیار خود را رها کرده و روانه اردوگاههای کابل شده اند در شرایط دشواری زندگی می‌کنند. ( Sayed Khodaıberdı Sadat - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت بسیار دشوار پناهجویان در افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaıberdı Sadat

بسیاری از شهروندان افغانستان که به علت جنگ داخلی، شهر و دیار خود را رها کرده و روانه اردوگاههای کابل شده اند در شرایط دشواری زندگی می‌کنند. ( Sayed Khodaıberdı Sadat - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت بسیار دشوار پناهجویان در افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaıberdı Sadat

بسیاری از شهروندان افغانستان که به علت جنگ داخلی، شهر و دیار خود را رها کرده و روانه اردوگاههای کابل شده اند در شرایط دشواری زندگی می‌کنند. ( Sayed Khodaıberdı Sadat - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت بسیار دشوار پناهجویان در افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaıberdı Sadat

بسیاری از شهروندان افغانستان که به علت جنگ داخلی، شهر و دیار خود را رها کرده و روانه اردوگاههای کابل شده اند در شرایط دشواری زندگی می‌کنند. ( Sayed Khodaıberdı Sadat - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت بسیار دشوار پناهجویان در افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaıberdı Sadat

بسیاری از شهروندان افغانستان که به علت جنگ داخلی، شهر و دیار خود را رها کرده و روانه اردوگاههای کابل شده اند در شرایط دشواری زندگی می‌کنند. ( Sayed Khodaıberdı Sadat - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت بسیار دشوار پناهجویان در افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaıberdı Sadat

بسیاری از شهروندان افغانستان که به علت جنگ داخلی، شهر و دیار خود را رها کرده و روانه اردوگاههای کابل شده اند در شرایط دشواری زندگی می‌کنند. ( Sayed Khodaıberdı Sadat - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت بسیار دشوار پناهجویان در افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaıberdı Sadat

بسیاری از شهروندان افغانستان که به علت جنگ داخلی، شهر و دیار خود را رها کرده و روانه اردوگاههای کابل شده اند در شرایط دشواری زندگی می‌کنند. ( Sayed Khodaıberdı Sadat - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت بسیار دشوار پناهجویان در افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaıberdı Sadat

بسیاری از شهروندان افغانستان که به علت جنگ داخلی، شهر و دیار خود را رها کرده و روانه اردوگاههای کابل شده اند در شرایط دشواری زندگی می‌کنند. ( Sayed Khodaıberdı Sadat - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت بسیار دشوار پناهجویان در افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaıberdı Sadat

بسیاری از شهروندان افغانستان که به علت جنگ داخلی، شهر و دیار خود را رها کرده و روانه اردوگاههای کابل شده اند در شرایط دشواری زندگی می‌کنند. ( Sayed Khodaıberdı Sadat - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها